Östersjöprojekt finansierar BSAG:s arbete för att skydda den marinbiologiska mångfalden

Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar BSAG:s arbete för att skydda den marinbiologiska mångfalden

Den biologiska mångfalden försvagas allt mer och konkreta åtgärder behövs snarast för att hejda utrotandet av arter. Mångfalden är hotad även i Östersjöns sköra och unika ekosystem. Baltic Sea Action Group (BSAG) inleder nu ett samarbetsprojekt i vilketman kommer att använda sig av befintligt, heltäckande VELMU-material för skyddandet av undervattensmiljön. Bevarandeplanen för pilotprojektet på ön Gullkrona kommer att byggas upp genom dykningi höst.

Projektet kommer att ha ett nära samarbete med programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön (VELMU) och Ålands vatteninventeringsprojekt. Förutom BSAG är följande centralt engagerade i projektet: professor i Östersjöforskning Alf Norkko (Helsingfors universitet, Tvärminne zoologiska station), forskningsprofessor och VELMU-programmets koordinator Markku Viitasalo (Finlands miljöcentral) samt specialforskare Sonja Salovius-Laurén, projektforskare Henna Rinne och biträdande professor Christoffer Boström från Åbo Akademi.

Ålandsbankens Östersjöprojekt kommer att fungera som finansiär samt strategisk partner. Målet är ett långsiktigt samarbete. Ålandsbanken har beviljat finansiering på 80 000 euro för projektets första år.

“Förlusten av den biologiska mångfalden kan jämföras med det hot som klimatförändringen medför både för planeten och mänsklighetens framtid. Dessa problem hänger också samman med Östersjön. Ålandsbankens Östersjöprojekt har länge finansierat projekt som främjar Östersjöns tillstånd och vi ser detta samarbete med BSAG som en unik möjlighet att påverka tillståndet i den marina miljön samt främja Östersjöns välmående”, säger Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland på Ålandsbanken.

“Vi vill främja skyddandet av ekologiskt viktiga arter och livsmiljöer”, säger Laura Höijer, direktör för innehåll på BSAG. “Målet äratt öka medvetenheten om den marinbiologiska mångfaldens betydelse, samt visa hur även enskilda individer kan delta i skyddandet av den marina miljön.”

För att kunna fokusera skyddandet av den marina miljön behövs information om var de värdefulla havsmiljöerna finns. I Finland finns goda möjligheter till detta, eftersom VELMU-programmetredan i 15 år har samlat information som gjort det möjligt att kartlägga de bästa områdena vad gäller undervattensmiljöns mångfald.

“Ungefär en tiondel av havsområdet i Finland har skyddats, men enligt undersökningar baserade på materialet i VELMU-projektet finns nästan tre fjärdedelar av de betydande undervattensmiljöerna utanför de nuvarande skyddsområdena. En väl inriktad ökning på bara en procent av det skyddade havsområdet skulle dock kunna fördubbla skyddsnivån, och införliva en hel del ekologiskt viktiga arter och livsmiljöer i skyddsområdet”, säger forskningsprofessor Markku Viitasalo.

De viktigaste nyckelarterna för undervattensmiljön i Östersjön, såsom blåstång, blåmussla och bandtång, upprätthåller det marina ekosystemets funktiongenomatt tillhandahålla livsmiljöer, näring och skydd för ett antal andra organismer. Övergödningen har försvagat framgången för dessa arter, och klimatförändringen påverkar dem alltmer negativt genom att förändra de marina förhållandena för de viktigaste arterna.

När det gäller skyddandet av den biologiska mångfalden är det nödvändigt att minska både övergödning och hindra klimatförändringen, men det är också nödvändigt att skydda livsmiljöerna för nyckelarter från annat mänskligt tryck.

“De flesta av de mest värdefulla områdena ligger i grunda vatten, i närheten av öarnas stränder. Dessa är ofta privatägda områden. Vår utmaningär att få ägarna till vattenområdena – privatpersoner, kommuner och företag –att bli inspirerade att skydda dessa områden. Syftet med det här projektet är att uppmärksamma hur man rent praktiskt kan förverkliga skyddandet, samt hur vi följer upp det, förklarar Laura Höijer på BSAG. “Fördelarna för naturen är uppenbara, men ur de privata markägarnas syn är det även viktigt att veta vilkaeventuella begränsningar skyddandet kan medföra för användningen av vattenområdet.”

Den nyligen öppnade och bland båtfolk populära ön Gullkrona fungerar som pilotprojekt. Enligt VELMU:s kartläggning hittills finns det en värdefull livsmiljö omkring ön. Olika arters förekomstklargörs genom en grundligare forskning i början av hösten 2019. Efter det definieras genom samarbete vilka skyddsåtgärdersom bör tas, och fiskelaget tar beslut om själva genomföringen. Tanken är att följa upp de skyddade områdena även i fortsättningen. Kartläggningen planeras i samarbete med VELMU och Forststyrelsen ansvarar för genomförandet.

Möjligheterna till privata skyddsåtgärder konkretiseras inte bara genom Gullkrona, utan också genom att utnyttja Skärgårdscentret Korpoströms forsknings- och konstverksamhet samt övrig kommunikation från BSAG.

“Ett omfattande samarbete i projektet kommer att möjliggöra långsiktiga och varierande skyddsinsatser som påverkar Östersjöns tillstånd långt in i framtiden”, sammanfattar Höijer.