Bilden har tagits av Ari Heinilä.

WWF Finland – årlig finansiering (25 000 € år 2019)

WWF Finland är en del av det internationella WWF-nätverket som har verksamhet i cirka hundra länder, på alla kontinenter. WWF Finland har i över 30 år arbetat för att skydda Östersjön. WWF Finlands Östersjöarbete omfattar alla former av verksamhet, allt från politisk påverkan till praktiskt fältarbete.

 

1. Bakgrunden till projektet

Östersjön är särskilt drabbat av övergödning. Östersjön hotas även av överfiske, oljetransporter, ökande fartygstrafik och klimatförändring. I Finland är det särskilt kustvattnen längs Östersjön som mår dåligt. Människan är här den största boven. Övergödningen i våra kustvatten härrör till största delen från avrinningen av näringsämnen från jord- och skogsbruket.

Östersjöns kuststater har förbundit sig att avsevärt förbättra Östersjöns tillstånd före 2021. För drygt tio år sedan undertecknade dessa stater ett åtgärdsprogram för skyddet av Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Alla nio kuststater kring Östersjön har dock tummat på sina åtaganden för ett friskare Östersjön.

2. Projektets mål

Vårt mål är att återge Östersjön en god ekologisk status samt friska och livskraftiga biotoper som är motståndskraftiga mot förändringar i miljön. Vi påverkar beslutsfattarna, samarbetar med företag och deltar i olika projekt inom forskningen och på fältet. Vi arbetar både i Finland och via vårt Östersjönätverk som består av Östersjöstaternas WWF-kontor.

Vårt arbete är omfattande: vi påverkar havspolitiken både nationellt, regionalt som officiella observatörer i HELCOM, och på EU-nivå. Vi påverkar jordbruksstödspolitiken för att åstadkomma hållbara odlingsmetoder, vi arbetar inom EU och i Finland för att stoppa överfisket och det olagliga fisket i Östersjön, vi arbetar aktivt som sakkunniga för att rationalisera användningen av plast och för att göra slut på nedskräpningen i Östersjön och vi hjälper med vår Fiskguide konsumenter och fiskhandlare att göra goda val med tanke på Östersjöns fiskbestånd.

Vårt fältarbete är vidsträckt: vi iståndsätter med hjälp av talkokraft sådana hotade vårdbiotoper längs kusten och i skärgården som är värdefulla med tanke på de arter där finns, bygger våtmarker och restaurerar myrar, iståndsätter områden för fortplantning och yngel av den mycket utrotningshotade öringen i åar som mynnar ut i havet och gör oss beredda på oljeolyckor genom att upprätthålla och utbilda frivilliga oljebekämpningsstyrkor.

3. Projektets inverkan på Östersjöns tillstånd

Under årens lopp har många av våra krav uppfyllts och många framsteg gjorts för skyddet av Östersjön. För att detta mål ska nås krävs det dock mycket arbete för att återge Östersjön en god ekologisk status och för att fullt ut genomföra de nationella och regionala åtgärdsprogrammen för skyddet av Östersjön.