Starka rovfiskbestånd förbättrar vattenkvalitén i våra kustområden – 5 000 €

Vattenkvalitén utmed Östersjöns kuster har under decennier succesivt försämrats med en tillbakagång av både växt och djurliv som följd.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Projekt Rovfisk, Ålands Fiskevårdsförening r.f

2. Beskrivning av problemet

Vattenkvalitén utmed Östersjöns kuster har under decennier successivt försämrats med en tillbakagång av både växt och djurliv som följd. Höga halter av näringsämnen i kombination med svaga bestånd av alg ätande djurplankton har bidragit till att grönalger så som grönslick gynnats. Områden som tidigare täcktes av blåstång har minskat pga. grönslickens utbredning vilket rubbat den ekologiska balansen till nackdel för rovfiskbestånden. Bristande tillgång på rovfisk medför en överetablering av spigg och vitfisk vilket i sin tur innebär att mängden alg ätande djurplankton hålls nere. I slutändan leder detta till ökad igenväxning och försämrade siktdjup.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Målet är att förbättra balansen i det kustnära ekosystemet genom att stärka rovfiskbestånden. För att uppnå detta behövs åtgärder på flera plan varav två viktiga hörnstenar är: återskapa och skydda viktiga lek & uppväxtområden och begränsa uttaget av rovfisk.

Några konkreta åtgärdsexempel är: Igenvuxna fiskvägar till tidigare lekplatser för gädda öppnas upp, utplacering av risvassar för att gynna abborren och iordningställande av lekområden för havsöring.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Ett ökat inslag av rovfisk har en positiv effekt på tillgången av djurplankton. En riklig förekomst av djurplankton håller tillbaka utbredningen av grönslick och växtplankton. Sammantaget har detta en positiv effekt på vattenkvalitén i Östersjöns havsvikar. Utöver de biologiska effekterna bidar projektet även till ett ökat miljöengagemang, inte minst hos våra yngre generationer.