Solar Foods – 50 000 €

Mat utan jordbruk och utsläpp i vattendrag.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Solar Foods Oy är ett startup-företag grundat år 2017 som lanserar en alldeles ny typ av protein och ett sätt att framställa det.

2. Beskrivning av problemet

Globalt är ca 20 procent av mänskligt förorsakade utsläpp av växthusgaser förorsakade av matproduktion. Enligt vissa beräkningar behöver jordens växande befolkningen upp till 70 procent mer mat före mitten av århundradet. Över hälften av den brukbara marken används redan för jordbruk, varav 80 procent används till boskapsskötsel.

Fisk är en betydande källa till protein för 2,5 miljarder människor. Den största årliga fiskfångsten på jordklotet uppnåddes år 1996. Sedan dess har fångsterna minskat.

Jordbruket står för cirka 10 % av Finlands totala utsläpp, varav merparten kommer från köttboskap och användning av kvävegödsel. I Finlands havsområden står jordbruket för cirka 50-80 procent av kväve- och fosforutsläppen.

För att lösa dessa konflikter behövs alltså ett betydligt mer effektivt sätt att producera mat.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Målet med Solar Foods projekt är att utarbeta en plan för förverkligande av den första kommersiella produktionsanläggningen i Finland.

Råvarorna för produktionen är koldioxid, förnybar el, vatten och mineralämnen. Produktionen sker i en bryggeriliknande sluten process, och det finns flera alternativ till var denna kan placeras i Finland.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Produktion kopplad till solenergi producerar protein mer effektivt från solljus än fotosyntes, vilket möjliggör mer än tio gånger effektivare markanvändning jämfört med produktion av sojaprotein. Eftersom produktionen sker i en sluten bryggeriliknande process behövs inga bekämpningsmedel och ingen bevattning, och det går att undvika miljöeffekter, såsom utsläpp av växthusgaser i atmosfären eller avrinning eller diffusa utsläpp typiska för jordbruket, och vidare övergödning eller till och med brist på vatten i områden som lider av torka.

Produktionen kan ske överallt i världen, vilket gynnar både utvecklingsländer och utvecklade länder.

Matproduktion med hjälp av el och koldioxid svarar på två viktiga globala frågor: hur man förhindrar att koldioxidhalten stiger i atmosfären och hur man producerar mat för den växande befolkningen på ett miljövänligt sätt.

Solar Foods produktionskostnader är konkurrenskraftiga.