Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten – 80 000 €

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Wapulec Ab (www.wapulec.com) i Villmanstrand utvecklar en energiekonomisk vattenreningsteknologi som baserar sig på en elektrisk koronaurladdning. Den producerade elektriska urladdningen fungerar som en småskalig blixt och bildar naturens starkaste oxidationsmedel som kan utnyttjas för rening av vatten och luft. Genom den teknologi som vi utvecklat var det möjligt att i tester i pilotskala minska halten av läkemedel, bekämpningsmedel och hormoner i biologiskt behandlat kommunalt avloppsvatten under Europeiska läkemedelsmyndighetens rekommendationer (under 150 ng/l).

2. Beskrivning av problemet

Användningen av läkemedel och farliga ämnen (bekämpningsmedel, plastmjukgörare och lösningsmedel) har ökat hela tiden. Dessa mikroföroreningar är i huvudsak biologiskt svårt nedbrytbara, och de färdas oförändrade genom människokroppen eller från tvättvatten till avloppsvatten och de kan inte renas av dagens reningsverk. I vattendrag orsakar dessa ämnen t.ex. missbildningar, ändringar av kön och fortplantningsstörningar på fisk. För tillfället är teknologier på marknaden för rening av farliga ämnen dyra och energiineffektiva.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Vi har som mål att vidareutveckla vår teknologi som bygger på koronaurladdning så att metoden kan användas i industriell skala. Vi har redan byggt en kommersiell mellanstor utrustning, men ytterligare utvecklingsarbete behövs för att ta fram en utrustning som kan behandla stora strömningar. Målet är att inom ramen för detta ettåriga projekt ta fram och testa en modulbaserad utrustning som kan användas i industriell skala. Arbetet ska utföras vid Villmanstrands och Kotka avloppsreningsverk.

Modulstrukturen förenklar utvecklingen och demonstrationen. I den slutliga produkten packas tillräckligt många moduler ihop för att täcka den kapacitet som behövs av respektive reningsverk. Reningsresultatet av den utrustning som ska testas ska fastställas genom att använda kemiska och biologiska mätningsmetoder. Målet är att totalkostnaderna för vår metod inte överskrider fyra cent per en kubikmeter avloppsvatten. En extra fördel är att vattnet desinficeras samtidigt vilket innebär att kostnaderna för hygienisering av avloppsvattnet ingår i kostnaderna. I vanliga fall kostar enbart hygienisering från en till tre cent per kubikmeter.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

En minskning av läkemedelsrester och andra farliga ämnen förbättrar avsevärt Östersjöns tillstånd, eftersom redan ytterst små mängder av dessa ämnen enligt forskningsrön orsakar problem för fortplantning och tillväxt av alla levande organismer i vattendrag.
Med en utrustning i pilotskala gjorde Villmanstrands tekniska universitet en undersökning där det fanns fyra bekämpningsmedel, 17 läkemedel och estradiolhormon. Enligt mätningsresultaten i denna undersökning skulle det vara möjligt att med hjälp av koronaurladdningsteknologin minska utsläppsbelastningen i fråga om dessa farliga ämnen med 5-10 ton per år enbart i Finland. I hela Östersjöområdet skulle det vara möjligt att med hjälp av vår teknologi minska utsläppsbelastningen med flera hundra ton per år.