ReGeneration 2030 – 50 000 €

ReGeneration 2030 är en folkrörelse för ungdomar och unga vuxna i Norden och i länderna kring Östersjön. Rörelsen arbetar för att förverkliga FN-målen för hållbar utveckling Agenda 2030.

 

1. Bakgrunden till projektet

Det finns mer plast i haven än någonsin, och allt fler arter dör ut. Tiden håller på att rinna ut för att de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska kunna nås. Nyckeln till en hållbar framtid är en väl samordnad folkrörelse som påverkar nedifrån och upp och som har en klar vision.

Den unga generationen tar allt större ansvar för att påverka politiken och genomföra kampanjer. Men vi vet att det inte räcker med strejker och appeller. Vi behöver samarbeta mer med olika länder och organisationer och ständigt arbeta för förändring. För att ReGeneration 2030 ska bli en stark folkrörelse som påverkar nedifrån och upp vill rörelsen stärka aktörer som driver på förändring och föra samman organisationer som delar en gemensam vision som sträcker sig över gränser, generationer och samhällssektorer.

2. Projektets mål

Vi vill göra hållbar konsumtion och produktion till ny norm i de nordiska länderna och i Östersjöregionen. En av de viktigaste frågorna i rapporten från storevenemanget 2019 var att utreda om det går att inrätta en egen enhet med rättshandlingsförmåga. En ansökan om att grunda en stiftelse lämnades in till Ålandsbankens Östersjöprojekt. Ansökan godkändes och det beviljades finansiering till ett belopp av 50 000 euro, det grundkapital som enligt finsk lag krävs för att bilda en stiftelse.

Folkrörelsen ska för ungdomar och ungdomsorganisationer tillhandahålla olika plattformar för nätverkande, relationsbyggande, gemensamma initiativ, kampanjer och projekt. Rörelsen kräver också förändring genom kontinuerlig generationsöverskridande diskussion med beslutsfattare och pedagoger och betonar de ungas nyckelställning genom att sprida information, utbilda, utveckla färdigheter och förmåga att påverka.

Rörelsens huvudtillställning är det årliga storevenemanget på Åland. Det är årets viktigaste mötesplats där de ungas kraft kommer till uttryck. Detta forum fattar beslut om rörelsens resolutioner.

3. Projektets inverkan på Östersjöns tillstånd

I ett hållbart samhälle finns det ingen ekonomisk verksamhet som systematiskt exploaterar naturresurser eller människor. Förändringen börjar med att hela det ekonomiska systemet stöps om. Att tala för hållbarare konsumtions- och produktionsmönster sporrar företagen till att utveckla nya affärsmodeller och politikerna till att endast finansiera sådana offentliga välfärdstjänster som produceras på ett hållbart sätt. Hållbar konsumtion och produktion (mål nr 12) är därför nyckeln till hela Agenda 2030.