Kolodlingsnätverk – lindring av klimatförändringen med ekoodlare – 33 000 €

Genom att utbilda ekologiska odlare till kolbindande jordbrukare gör vi åkrarna till kolsänkor och undersöker vi näringsläckage till vattendragen.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Kolodlingsnätverk – lindring av klimatförändringen med ekoodlare.

Förbundet för Ekologisk odling är en intresseorganisation för ekologiska odlare, som främjar finsk ekoproduktion och därigenom ren och mångsidig matproduktion samt god markskötsel.

2. Beskrivning av problemet

För att hejda klimatförändringen räcker det inte med att minska utsläppen av växthusgaser – koldioxid, den mest betydande växthusgasen, måste också avlägsnas från atmosfären. Det finns tekniker för att samla upp och lagra koldioxid, men de är dyra och innebär risker. Så kallade naturliga klimatlösningar, såsom att binda kol i vegetation och mark, är billigare och säkrare.

Markens förmåga att binda kol är enorm: mer kol är bundet i marken än i vegetationen och atmosfären tillsammans. För närvarande läcker ändå finska åkrar mera kol i atmosfären i stället för att binda det i marken. Kol i åkermarken är bundet till organiskt material, vars mängd i jorden årligen minskar med över 200 kg/ha på grund av ensidigt industriellt jordbruk. När de organiska beståndsdelarna bryts ner släpps koldioxid ut i atmosfären.

Användning av kemiska gödselmedel, kraftig jordbearbetning och ensidig växtföljd leder också till läckage av näringsämnen till vattendragen. Samtidigt försämras åkrarnas förmåga att odla mat. I Storbritannien beräknas det att åkrarna med nuvarande metoder kan producera skörd i endast 60 år till.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Jordbrukarna är i nyckelposition för att hejda klimatförändringen. Med rätta odlingsmetoder kan åkrarna omvandlas till kolsänkor. Sådana “kolbindande odlingsmetoder” är exempelvis mångsidig växtföljd som inkluderar vallväxter, lättare jordbearbetning och kontinuerlig vegetation på åkrarna.

I Förbundet för Ekologisk odlings projekt utbildas finländska ekologiska odlare i kolbindande jordbruksmetoder med hjälp av förbundets mentorer. Förbundet för Ekologisk odling har ett nätverk av 64 jordbruksmentorer över hela Finland. Mentorerna har förbundit sig till att svara på frågor av nybörjande jordbrukare och stödja dem i utvecklingen till ekologiska odlare.

I projektet utbildas två jordbruksmentorer från varje verksamhetsområde inom föreningen. De utbildade jordbruksmentorerna delar information om kolbindande jordbruksmetoder till de ekologiska odlarna i sitt eget område. I projektet nätverkar odlarna i Östersjöområdet i riktning mot Sverige och Estland för att utbyta erfarenheter om tillämpningen av de kolbindande odlingsmetoderna inom ekologiskt jordbruk.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Med samma metoder som mängden kol i åkern ökas, förbättras också dess genomsnittliga skördeproduktionsförmåga och minskar utsköljningen av näring till vattendragen.