Klimatsmart produktion av proteinfoder – 15 000 €

Lokal produktion av insektbaserat proteinfoder skulle ha flera miljömässiga vinster vilket gynnar Östersjön.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Klimatsmart produktion av proteinfoder. IFF Nordic Ab grundades 2016 för uppstart av lokal foderproduktion baserad på insekter. Bolaget är stationerat på Åland.

2. Beskrivning av problemet

Sommartid är algblomning ett stort problem i Östersjön. Övergödning till följd av för stor tillförsel av näringsämnen leder till ökad mängd organiskt material i Östersjön och förändrar havets ekosystem. För att producera 1 kg odlad fisk behövs, förutom soja, ca 2,5 kg foderfisk. Fisk är en förnyelsebar resurs, men havens kapacitet att fortsätta producera fisk och bibehålla ekosystemens funktion är beroende av att resurserna hanteras och används på ett hållbart sätt. 85 % av jordens fiskresurser är redan maximalt utnyttjande eller överutnyttjade.

Biologiskt avfall från lokala livsmedelsindustrier, bland annat vid fiskodlingar, mejerier, köttproduktion, potatis- och fruktförädling kan ses som ett problem genom att mottagare för stora delar av avfallet saknas, problemen är också tekniska, geografiska, ekonomiska och miljömässiga. I dagsläget innehåller största delen av proteinfodret vi använder soja. Soja importeras främst från Sydamerika vilket ger långa transporter dessutom är hela sojaproduktionen kraftigt ifrågasatt ur miljösynpunkt. Näringsämnen som tillförs Östersjöregionen och når våra vattendrag bryts så småningom ner och förbrukar syre vilket leder till de stora områden med död botten som nu finns i Östersjön, med fortsatt import av foder förvärrar vi denna situation.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Vårt mål är att föda upp insektslarver (Svart soldatfluga/Hermetia Illucens), som matas med vad som idag är avfall och restprodukter från industrier beskrivna ovan. Dessa avfallsprodukter är idag outnyttjade lokala resurser mycket väl lämpade som foder för insekterna. Larverna torkas, mals och pelleteras som proteinfoder. Vi vill ersätta en del av det importerade soja- och fiskbaserade proteinfodret som idag används med lokalproducerat insektsbaserat proteinfoder. Vi hoppas också kunna samla upp algerna som är ett resultat av övergödningen och använda dem som foder till larverna.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Lokal produktion av insektbaserat proteinfoder skulle ha flera miljömässiga vinster vilket gynnar Östersjön. Genom att försöka skörda den ökande mängden alger kunde man bromsa övergödningen och balansera ekosystemet samtidigt som man använder dem till att producera foder, foder som idag importeras. Genom mindre energikrävande och kortare transporter. Biologiskt avfall från t.ex. livsmedelsindustrin skulle inte längre vara en belastning för Östersjöregionen utan skulle istället ingå i ett lokalt näringskretslopp. Näringsläckage ut till östersjön från mänsklig verksamhet kommer att fortgå. Men med fungerande kretslopp och minskad införsel av näringsämnen utifrån, minskar även eutrofieringen av östersjön. Skulle dagens proteinfoder ersättas med insektsbaserat foder skulle östersjöregionen i mindre grad belasta jordens resurser.