John Nurminens Stiftelse – 80 000 €

 

1. Bakgrund

John Nurminens Stiftelse, grundad 1992, har som mål att rädda Östersjön och dess arv för kommande släktled. Stiftelsen är en kunskapsförmedlare och producent av marint innehåll som har belönats för sina kulturgärningar. Stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättrar Östersjöns tillstånd genom konkreta åtgärder som minskar belastningen på havet och miljöriskerna.

2. Mål

Vi vill förmedla berättelser om Östersjön: havet, som för oss finländare fungerar som en bro ut i världen. Det är viktigt att göra berättelserna om havet och dess historia känd, eftersom vi samtidigt lär oss förstå varför vårt unika Östersjön också måste skyddas. Mångfalden i vår verksamhet gör oss unika: vi arbetar för Östersjön över generationerna.

Vårt mål är god status i Östersjön, där vattnet är klart, där det inte finns för mycket näringsämnen eller alger och där det finns tillräckligt med syre på bottnen. Även om arbetet med att skydda Östersjön är verksamhet av stora mått, kan också enskilda människor påverka havets välmående.

Vårt arbete styrs av mätbara resultat och effekter. Vi är också en oberoende aktör: vårt arbete styrs endast och enbart av Östersjöns intressen.

Vi har startat över 40 projekt för Ett Rent Östersjön, 25 har slutförts.

Vi har flera pågående projekt bland annat för att minska den redan befintliga näringsbelastningen i Östersjön och för att minska den belastning som rinner ut i havet från industrin och jordbruket. Till exempel inom gipsprojektet för Vanda å är målet att behandla 3500 hektar åker med gips under åren 2018–2020. Gipsbehandlingen minskar erosionen och skär omedelbart ner den fosforbelastning som övergöder vattendragen. Målet med projektet är att minska övergödningen av Vanda å och av Östersjön och att få fart på användningen av gips i hela Östersjöregionen. I början av 2020 startade stiftelsen ett internationellt projekt kallat Gypsum Initiative där man utreder gipsbehandlingens lämplighet i de olika Östersjöländerna.

3. Projektets inverkan på Östersjöns tillstånd

Ett Rent Östersjön-projekten minskar näringsbelastningen och miljöriskerna i havet och ger konkreta resultat. Enbart genom att rena avloppsvattnen i S:t Petersburg och minska utsläppen från gödselfabriken vid floden Luga har man i samarbete med andra aktörer lyckats minska den årliga fosforbelastningen i Finska viken som orsakar eutrofiering med upp till 75 procent.

Vår stiftelse är också en prisbelönt kunskapsförmedlare och producent av marinkulturellt innehåll. Vi har gett ut över 40 böcker med berättelser kring Östersjön, ordnat många utställningar och evenemang och tillsammans med sjöfartsmuseerna skapat en marin kulturskattkammare, webbtjänsten Loki. År 2020 startade vi i samarbete med Museiförbundet tjänsten Digimuseo.fi.

Vi tillhandahåller också anvisningar och innehåll om hur den enskilda människan kan påverka Östersjöns tillstånd med sina egna handlingar. Med en Östersjöräknare kan man till exempel räkna ut hur många ämbar cyanobakterier man orsakar Östersjön och kolla de åtföljande tipsen om hur man kan minska mängden cyanobakterier man ger upphov till. Dessutom kan också enskilda människor stödja John Nurminen Stiftelsens arbete för Östersjön.