Inga mikroplaster i Slemmern – 35 000 €

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark för minska spridning av föroreningar från dagvatten till havet. Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark för minska spridning av föroreningar från dagvatten till havet. Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering.

2. Beskrivning av problemet

Miljösituationen i Östersjön är mycket ansträngd. Som inte övergödningsproblematiken är nog så har det under senare tid uppmärksammats ett nytt miljöhot, mikroplaster. Det behövs ofta ett mikroskop för att kunna se dem och en vanlig definition för mikroplasts övre storleksgräns är 5 millimeter. Mikroplast som kommer ut i sjöar och hav kan bli kvar i hundratals år på grund av långsam nedbrytning. Beroende på mikropartiklarnas storlek och densitet, kan mikroplaster flyta i vattenströmmar och transporteras vidare, eller sjunka och ackumuleras i sediment. På det här sättet blir vattenlevande djur utsatta för mikroplaster i både vatten och sediment. Mikroplastpartiklar finns i så många olika storlekar och med olika kemisk sammansättning och man vet inte i dagsläget vilka effekter de mängder av olika varianter som förekommer kan ha på djurlivet i längden.

Slitagepartiklar från däck och vägar har pekats ut som den största källan till mikroplaster i miljön. Trenden är att antalet resor på våra vägar ökar så problemet med mikroplaster kommer inom den närmsta framtiden finnas kvar. Slemmern är i hög grad känsligt för lokal belastning på grund av att det är innerskärgård med begränsad vattenomsättning. Genom vattenanalyser har vi konstaterat att det finns starka behov att vidta åtgärder för att minska belastningen från föroreningar och näringsämnen på vattenområdet.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Genom anläggandet av damm och efterpolering i lämplig utformad våtmarkslösning vid Nabben skapas möjligheter till att mikroplaster, näringsämnen och andra föroreningar avskiljs samtidigt som det skapas en lämplig biotop både för fisklek och fågelliv. Det är vår bedömning att detta projekt ska bidra till ökad kunskap, dialog och samverkan kring mikroplastproblematiken samt uppnåendet av flera viktiga hållbarhetsmål som bidrar till friska vattenmiljöer och att människors hälsa förbättras.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Genom att anlägga en multifunktionell våtmark vid Nabben bidrar vi med att:

  • mikroplaster, näringsämnen, syreförbrukande ämnen, tungmetaller och oljerester till Östersjön minskar
  • en långsiktig förbättrad naturlig reproduktion av framför allt gädda, vilket innebär i sin tur att andelen rovfisk kommer att öka längs det närmsta kustområdet. Studier visar på att ett ökat rovfiskbestånd kan motverka problem med övergödning vid Östersjöns kuster och bidra till friska vatten.
  • ökade rekreationsmöjlighet för medborgare och besökande turister. Våtmarksmiljöer bidrar också till biologisk mångfald med ett rikt växt- och djurliv vilket är en trevlig miljö att vistas i för människor i alla åldrar.  Planerade promenadvägar kommer att ge möjlighet till att komma nära och ta del av växt och djurlivet och de pedagogiska värden som det tillför. Ett s.k. naturum planeras på sikt för att samla all information och öka attraktionskraften ytterligare för våtmarksområdet.