Håll Skärgården Ren rf, Magknip av plast – 40 000 €

 

1. Bakgrunden till projektet

Problemet med nedskräpning har en nära koppling till bristande kunskap om hur skräpet sprids från städerna till vattendragen. Det är särskilt vanligt att man kastar cigarrettfimpar i dagvattenbrunnar utan att veta att dagvattnet så gott som överallt leds direkt till närmaste vattendrag utan rening.

Kampanjen ”Magknip av plast” vill väcka förbipasserande till insikt om konsekvenserna av sitt beteende. Kampanjen lyfter fram problemet med nedskräpning av haven med hjälp av visualisering. Locken till städernas dagvattenbrunnar och papperskorgarna i gatubilden dekoreras synligt och humoristiskt med ett vägledande tema som utmanar förbipasserande till ändrat beteende.

Projektet har redan tagit fram en profil på Östersjötemat. Kampanjen har testats i Åbo, Vanda och Borgå 2019.

2. Projektets mål

Målet är att öka medvetenheten om vilken inverkan urbana miljöer har på nedskräpningen av haven och särskilt om dagvattnets viktiga roll i skräpspridningen. Målet är att få flera städer engagerade och att på det sättet öka kampanjens genomslagskraft.

Det behövs finansiering särskilt för att samordna projektet och för materialkostnaderna så att tröskeln för städerna att delta ska hållas låg.

3. Projektets inverkan på Östersjöns tillstånd

Undersökningar visar att nedskräpningen av haven har en stark koppling till människors beteende och attityder. När medvetenheten om konsekvenserna av det egna beteendet ökar, minskar mängden skräp och fimpar som kastas på gatan och hamnar i havet.