Från jordmånen till Östersjön, av elever för elever

Läromedel producerat av elever för att skydda Östersjön och klimatet.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Stiftelsen för ett levande Östersjön (Baltic Sea Action Group, BSAG).

2. Beskrivning av problemet

Alla vet vad klimatförändringen är och hur den påverkar läget i våra vatten. Vi vet också att vår matproduktion på åkrarna förorsakar näringsavrinningar, även om man lyckats stävja dem. Men hur många vet vad som egentligen händer i jorden, och varför näringen inte förblir där den borde? Sambandet mellan jordmånen, Östersjön och klimatet bör synliggöras för alla som producerar och konsumerar mat. Och det bör ske med rösten av dem, vars framtid det gäller; ungdomar och framtidens jordbrukare.  

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Östersjön, klimatet och jordmånen är nära förbundna med varandra. Med samma åtgärder som man skyddar Östersjön, hejdas klimatförändringen. Markstrukturen och jordens mikroorganismer är osynliga för blotta ögat, men de är oändligt viktiga delar – både för skyddandet av Östersjön och klimatet, och för hela vår planets välbefinnande.

Från jordmånen till Östersjön, av elever för elever-projektet ger ett nytt perspektiv på skyddandet av Östersjön och klimatet. Saker betraktas med ungdomars ögon från gräsrotsnivå ända till djupet av jorden och havet. Engagerade elever kommer med idéer och producerar levande läromedel om sambandet mellan jordmånen, Östersjön och klimatet för andra skolelever under ledning av experter; för grundskolor görs en video, och för lantbruksläroanstalter görs en video och annat relaterat läromedel. Experterna som hjälper eleverna är verkliga proffs, såsom Maija Flinkman, lärare i biologi och geografi vid Olars skola, som bland annat skrivit manuset till serien Sagor om sjöarna. Arbetsmetoden som valts för projektet gör det möjligt för eleverna att vara genuint delaktiga och aktiva i projektet, som har en verklig betydelse för skyddandet av Östersjön och klimatet.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

En övergripande bild av jordmånens, Östersjöns och klimatets treenighet är av största vikt när man löser de besvärliga problem, som hör ihop med klimatförändringen och skyddandet av Östersjön. Med hjälp av videorna, som produceras för olika behov, konkretiseras komplicerade markprocesser så de blir förståeliga för både grundskoleelever och studerande vid lantbruksläroanstalter. När medvetenheten ökar, ökar också åtgärderna till förmån för Östersjön och klimatet. Det blir enklare att beakta sambandet mellan jordmånen, Östersjön och klimatet i praktiskt jordbruksarbete.

Läromedlen som ungdomarna producerar för andra ungdomar har en stor inverkan; de är den generation som lever med de lösningar som görs nu. De delar tillsammans både oron för framtiden och nyckeln till lösningen. Ungdomarna som deltar i vårt projekt har en vilja att påverka positivt, så länge de ges möjlighet till det. Vad kunde motivera mer än möjligheten att vara delaktig i att rädda sin egen framtid?

Läromedlen produceras i samarbete med åttonde klasserna i Olars skola i Esbo och studerande vid Mustiala vid Tavastlands yrkeshögskola (HAMK). Projektet är starkt förknippat med pilotprojektet Carbon Action som startades av BSAG hösten 2017, där skyddandet av Östersjön förenas med hejdandet av klimatförändringen. Se vidare www.bsag.fi www.carbonaction.fi www.jarki.fi