Bilden har tagits av Visa Hietalahti.

Ett levande Östersjön, Baltic Sea Action Group – 80 000 €

 

1. Bakgrunden till projektet

Baltic Sea Action Group grundade projektet Ett levande Östersjön år 2019 då gruppen fick 80 000 euro i finansiering från Ålandsbankens Östersjöprojekt. Nu har projektet fått fortsatt finansiering för ett andra år.

Projektet har ett nära samarbete med programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön VELMU. I projektet medverkar utöver BSAG också Finlands miljöcentral (SYKE), Forststyrelsen, Tvärminne zoologiska forskningsstation, Åbo Akademi, NTM-centralen och miljöministeriet.

Projektet har ön Gullkrona som pilotobjekt. Ön omges av ett stort antal med tanke på mångfalden värdefulla livsmiljöer. Hösten 2019 gjorde Forststyrelsen en närmare kartering av undervattensarterna och fann då bland annat blåstång och blåmussla i detta vattenområde.

2. Projektets mål

Ett levande Östersjön-projektet strävar efter att skydda mångfalden i Östersjön och utnyttjar VELMU:s redan befintliga och omfattande material i sitt arbete. Längs Finlands kuster finns det rikligt med olika livsmiljöer som kan erbjuda en boplats för många olika organismer. Den marina mångfalden är dock hotad på grund av eutrofiering, klimatförändringen och olika slag av tryck från människan.

Projektet utreder nya potentiella skyddsområden bland annat i samarbete med Esbo stad. Betydelsen av marin mångfald ska förmedlas till både allmänheten och beslutsfattarna genom att ordna evenemang på temat och ta fram ett mångsidigt kommunikationsmaterial. Praxis och alternativ för skydd i privat regi ska förtydligas på skyddets webbplats Ett levande Östersjön. På webbplatsen kommer det också att sammanställas information om betydelsen av den marina miljöns mångfald och tips om vad var och en kan göra för att skydda mångfalden.

Projektet fortsätter under sitt andra år också med det redan inledda arbetet för att främja skyddet av pilotobjektet Gullkrona.

3. Projektets inverkan på Östersjöns tillstånd

Ett levande Östersjön ökar medvetenheten om den submarina mångfalden och om privata aktörers roll i skyddet av mångfalden. Projektet har också som mål att ta fram stigar för skyddsarbetet för att skyddet av värdefulla områden ska bli lättare och enklare för de privata aktörer som äger dem. Detta är särskilt viktigt eftersom undersökningar visar att en stor del av de värdefulla områden som behöver skyddas finns på privata vattenområden.