En karttjänst för hållbar markanvändning – 65 000 €

En icke-vinstdrivande karttjänst öppen för alla hjälper markägarna i effektivt skyddande av Östersjön och klimatarbetet.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

En karttjänst för hållbar markanvändning.

Button Program, en förening för hållbar utveckling inom IT-branschen, genomför karttjänsten för hållbar markskötsel. Vi utnyttjar Landsbygdsverkets och Skogscentralens öppna åkerskiftes- och skogsdata. Uppskattningarna av möjligheterna att påverka utsläpp från dikade torvmarker baserar sig på vetenskapliga forskningsresultat. Uppskattningarna görs av forskardoktor Paavo Ojanen vid avdelningen för skogsvetenskaper vid Helsingfors universitet och kollegor från andra forskningsanstalter inom området. Vetenskapliga samarbetspartner är Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och Geologiska forskningscentralen.

2. Beskrivning av problemet

Våra torvmarker dikades huvudsakligen på 60- och 70-talen. Sedan början av årtusendet har det varit känt att utsläppen i vattendragen och atmosfären, som förorsakas av att det torra torvlagret på torvmarksåkrar och i sumpskogar bryts ner genom oxidation, är stora. Med hjälp av kartan ser markägarna nivån till vilken de kan låta dikenas grundvattenyta stiga. Nivån på vattenytan upprätthåller ett torrt produktivt jordskikt för grödor och trädrötter samt ett skydd mot översvämningar. Utsläpp i vattendrag från diken och utsläpp av växthusgaser från oxidation av torvlagret minimeras ändå.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Projektets mål är att främja skyddandet av Östersjön och klimatarbete. För detta ändamål skapas en enkel och pålitlig webbapplikation, med vars hjälp det är lätt att stödja markägare och beräkna samt följa med utsläppsbesparingar som uppnåtts i torvmarkerna.

Vår avancerade tjänst hjälper markägare och rådgivande organisationer i praktisk jord- och skogsbruksplanering. Satellitkartan med hög upplösning visar torvmarkerna enligt åkerskifte och skogsfigur. Kartan beräknar markägarens utsläppsbesparingar när hen höjer torvmarksåkerns grundvattennivå till exempel med regleringsbrunnar, och låter bli att rensa diken vid torvmarksåkern och sumpskogen.

Med hjälp av tjänsten kan vanliga medborgare och företag stödja markägare direkt, vilka hejdar näringsutsläppen från dikade torvmarker och utsläppen av växthusgaser från torvnedbrytning. Omkring 15 % av finländarna äger mark och vi kan undvika en stor mängd utsläpp varje år genom att stödja varandra. Talkoandan fungerar också digitalt – det här är ju lätt som en plätt!

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Det finns ungefär 70 000 åkerskiften på torvmark (200 000 ha) och 2,2 miljoner ha privata sumpskogar i vår karttjänst. Den totala besparingspotentialen för hållbar markskötsel under 20 år är över 20 miljoner koldioxidekvivalentton. Den potentiella utsläppsbesparingen skulle motsvara minst 100 000 finländares utsläpp under 20 år.

Under projektets gång gör vi hektarenliga beräkningar av åtgärdernas effekter på näringsutsläpp och utsläpp av växthusgaser, och skapar ett system med vars hjälp vem som helst enkelt och säkert kan stödja markägare i det vardagliga arbetet.