Uppvärmningen av Östersjön hotar havens mångfald - innovationer och idéer som påverkar Östersjöns tillstånd finansieras nu

Östersjön är ett grunt hav med en långsam vattenomsättning. Det gör att Östersjön värms upp snabbare än andra hav i världen och i år har uppvärmningen varit mycket exceptionell.

– Man kan säga att Östersjön haft feber i sju månader. Östersjöns problem beror långt på det faktum att havet redan en längre tid har drabbats av övergödning och därtill påverkar klimatförändringen havets tillstånd ytterligare, säger Alf Norkko, professor i Östersjöforskning.

Uppvärmningen av Östersjön har varit rekordsnabb vid Finlands kust. Vid Helsingfors universitets zoologiska station i Tvärminne har medeltemperaturen i Östersjön stigit med två grader sedan början av 1990-talet.

Den snabba temperaturökningen är en risk för det redan sårbara Östersjön. Temperaturökningen gör att processerna i det marina ekosystemet omsätts snabbare och det är just Östersjöns nyckelarter, såsom Bandtång, som i första hand drabbas av detta.

Norkko berättar att värmeböljan under den heta sommaren 2018 ledde till omfattande död av bandtångsängar och blåmusslor i grunda vatten. Nyckelarterna har en central roll i Östersjöns välbefinnande, eftersom de ger näring samt både tillväxt- och skyddsplatser för många andra arter.

Man känner ännu inte till alla effekter av uppvärmningen.

– Uppvärmningen märks först i den marina mångfalden. När olika arter lider ökar påföljderna och slutligen blir det synligt även för oss människor. Det finns mycket vi ännu inte känner till. Kan till exempel havens uppvärmning påverka klimatförändringen negativt när havens egna kolsänkor drabbas, säger Norkko.

Finansiering av idéer som förbättrar Östersjöns tillstånd

Även om det har skett en positiv utveckling av Östersjöns tillstånd, finns det fortfarande ett akut behov av skyddsåtgärder. Särskilt viktigt är att behålla näringsämnena i jorden och således minimera att de rinner ut i Östersjön. Det är mycket viktigt att göra lokala åtgärder för att förhindra klimatförändringen.

– Att lokalt skydda den marina mångfalden och potentiella kolsänkor har stor betydelse. Samarbete mellan olika aktörer behövs också, säger Norkko.

Norkko är en av fyra medlemmar i juryn för Ålandsbankens Östersjöprojekt. Sedan 2014 har Östersjöprojektet finansierat projekt som främjar Östersjöns tillstånd, och i år delas det ut upp till 500 000 euro.

Under tidigare år har Östersjöprojektets finansiering möjliggjort uppstart och utveckling av flera startup-bolag samt möjliggjort genomförandet av flera innovationer och idéer som främjar Östersjöns tillstånd.

Östersjöprojektet har även finansierat arbetet för flera etablerade Östersjö-aktörer. En av mottagarna är Baltic Sea Action Groups projekt Ett levande Östersjön, vars mål är att öka medvetenheten och skydda Östersjöns mångfald.

– Vi vill uppmuntra alla att skydda Östersjön, tillsammans kan vi åstadkomma förändring. Därför är ansökan om finansiering för Östersjöprojektet öppen för alla. Det viktigaste är att idén har konkreta effekter på Östersjöns tillstånd, säger Anne-Maria Salonius, direktör för Ålandsbanken Finland och juryordförande för Östersjöprojektet.

Företag, stiftelser och olika forskningsprojekt som har konkreta resultat som mål, kan ansöka om finansiering från Östersjöprojektet. Ansökningstiden slutar den 30 september.

Så här ansöker du om finansiering från Ålandsbankens Östersjöprojekt:

Ansökan lämnas in på Östersjöprojektets webbplats ostersjoprojektet.fi
Innan du fyller i ansökningsformuläret, gå noggrant igenom exempelansökan och kolla att du har förberett ett kortfattat och tydligt svar på alla frågor.
Det är inte möjligt att redigera ansökan efter att den har skickats in.
Vid behov kommer juryn att begära ytterligare information om ansökan.
Sista ansökningsdagen är 30.9.
De finansierade projekten kommer att publiceras i början av nästa år.

Mer information:

Anne-Maria Salonius

Chef, Ålandsbanken Finland

Tfn +358 40 733 1106

 

Crista Hietala

Marknads- och kommunikationschef, Ålandsbanken Finland

Tfn +358 40 646 3501

 

Östersjöprojektet jobbar för ett renare hav genom att finansiera bra idéer och öka kännedomen om Östersjön. Med Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer att utveckla goda idéer för miljön.

Miljöskydd har varit en viktig del av Ålandsbankens verksamhet sedan 1997. Hittills har Ålandsbanken stött både små och stora miljöorganisationers viktiga arbete med nästan 2 745 000 euro. Varje år donerar banken ett belopp som motsvarar upp till 0,2 procent av insättningarna på Östersjökontona till miljöarbete.


bilden: Håll Skärgården Ren rf

Släng inte skräp i gatubrunnen – det kan hamna i närmaste vattendrag!

Håll Skärgården Ren rf:s kommunikationskampanj Magknip av plast är nu aktuell igen. Under kampanjen dekoreras städernas brunnslock med färgglada dekaler för att öka folks medvetenhet om varifrån skräpet i vattendragen kommer och därigenom minska nedskräpningen. 

De dekalprydda brunnslocken kan ses i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Lahtis, Lundo, Åbo och Vanda. Kampanjen pågår 17–31.8.2020. Förutom brunnslocken har man i Åbo redan tidigare under sommaren kunnat se allmänna soptunnor med kampanjdekaler längs Aura å.

– Förra året genomfördes kampanjen som ett pilotförsök i Borgå, Åbo och Vanda. Budskapet bakom kampanjen samt den fräscha och roliga framtoningen uppmärksammades i flera medier och ämnet väckte önskad debatt om nedskräpningsproblemet i vattendragen. Vi är glada över att flera städer ville haka på kampanjen i år och att den även spred sig till insjövattnen. I år infaller också Östersjödagen, som firas 27.8, under kampanjtiden, berättar HSR rf:s projektkoordinator Jutta Vuolamo.

Med hjälp av kampanjen vill man lyfta fram att största delen av skräpet i vattendragen härstammar från städerna och hamnar där antingen direkt från en människas hand eller exempelvis med dagvattensystemet. Speciellt vanligt är det att kasta cigarettfimpar med filter och allt rakt ner i dagvattenbrunnar utan att vara medveten om att dagvatten nästan överallt leds direkt ut i närmaste vattendrag utan att renas. Därför är det inte förvånande att cigarettfimpar är det vanligaste skräpet på världens stränder.

– Också plastskräp, såsom omslag till picknickmat och engångskärl, hittar man påfallande mycket av på stränderna. Var och en kan alltså själv göra sin del för att avhjälpa nedskräpningsproblemet, genom att ta hand om sitt eget skräp, berättar Vuolamo.

I år ordnas kampanjen i samarbete med Esbo stad, Helsingforsregionens miljötjänster, Lahtis stad, Lundo kommun, Liedon vesi och Åbo stad.

Kampanjen Magknip av plast fick i början av året finansiering från Ålandsbankens Östersjöprojekt, vilket möjliggör en fortsättning, utveckling och utvidgning av kampanjen även 2021.

Ansökningstiden för Ålandsbankens Östersjöprojekt pågår nu och i år delas Ålandsbanken ut upp till 500 000 euro via Östersjöprojektet. Sista ansökningsdagen är 30.9.

– Vi letar inte enbart efter redan påbörjade projekt. Om du har en idé som kan främja Östersjöns välbefinnande kan du få hjälp med att förverkliga den via Östersjöprojektet, uppmuntrar Anne-Maria Salonius, chef för Ålandsbanken Finland och ordförande för Östersjöprojektets jury.

 

 

Texten och bilden: Håll Skärgården Ren rf


Östersjöprojektets ansökningstid för 2020 öppnas!

Ansökningstiden för Ålandsbankens Östersjöprojekt 2020 öppnas idag. I år finansierar vi projekt som främjar Östersjöns tillstånd med upp till 500 000 euro.

Ansökningstiden öppnas nu för sjätte gången. Tidigare år har Östersjöprojektet möjliggjort för flera startupbolag att påbörja eller vidareutveckla sin verksamhet och därmed framtagandet av nya innovationer och idéer för ett friskare Östersjön. Ålandsbanken har under de senaste 20 åren stöttat olika organisationers viktiga arbete med ca 2 745 000 euro.

- Om du eller din organisation har en idé som främjar Östersjöns tillstånd har du en möjlighet att förverkliga den med hjälp av Östersjöprojektet. Tillsammans kan vi åstadkomma en förändring och därför delar vi återigen ut en stor summa för att mångsidigt stöda olika initiativ som främjar Östersjön, säger Anne-Maria Salonius, chef för Ålandsbanken Finland och ordförande för Östersjöprojektets jury.

Målet med Östersjöprojektet är framförallt att möjliggöra projekt som på ett konkret sätt påverkar och ökar kännedom om Östersjöns tillstånd.

– Östersjöns tillstånd är kritiskt och det behövs nya idéer och innovationer. Ålandsbankens Östersjöprojekt är en utmärkt plattform att ansöka om finansiering för startupbolag för att öka takten för tillväxt och utveckling. Med stora visioner kan vi åstadkomma fast vad, säger Ilkka Paananen, vd för Supercell.

Paananen är tillsammans med Skypes medgrundare Niklas Zennström delaktiga i Östersjöprojektets jury vid bedömning av digitala innovationer.

– Östersjön är ett av våra absolut största miljöproblem och befinner sig i ett allvarligt tillstånd. De syrefattiga bottnarna har aldrig varit så stora och täcker nu ett område dubbelt så stort som Danmark. Samtidigt har vi tagit stora steg framåt och har aldrig varit närmre att vända trenden än vi är idag. Kraften från digitala innovationer har kunnat åstadkomma storskaliga förändringar som man tidigare bara kunnat drömma om. Som konsumenter har vi sett det i alltifrån musik, taxiresor, betallösningar och logi till miljörelaterade innovationer såsom precisionsgödsling, Ålandsbankens Östersjökort eller cirkulära lösningar inom t.ex. matåtervinning. Det är nu hög tid att koncentrera den kraften på ett av våra största miljöproblem, lokalt såsom globalt. Den digitala innovationen för att hantera Östersjöns miljöproblem har än så länge varit begränsad. Efter att många av de stora infrastrukturåtgärderna nu har vidtagits ligger mycket av potentialen i digitala innovationer för att åstadkomma den återstående förändring som krävs för att vända trenden och rädda Östersjön, säger Niklas Zennström.

Startupbolagens innovationer har en central roll i finansieringen

Tidigare år har Östersjöprojektets finansiering möjliggjort flera startupbolags verksamhet genom att finansiera allt från planering av fabrik till produktutveckling och genomförande av pilotprojekt. Ett exempel på ett bolag som fått finansiering är Solar Foods som producerar protein från luften. De fick 50 000 euro från Östersjöprojektet 2018, pengar som riktades till att planeringsarbete av den nya produktionsanläggningen.

– Det lönar sig att ansöka om finansiering, oavsett om ditt initiativ för havet är litet eller stort och händer nu eller lite senare i framtiden, såsom i vårt fall. Finansieringen möjliggjorde planeringen av vår första fabrik och samtidigt fick vi även möjlighet att berätta hur matproduktionens framtid konkret kunde se ut, berättar Pasi Vainikka, vd för Solar Foods.

Östersjöprojektet har därtill finansierat Sulapac, som producerar bionedbrytbara förpackningar för att ersätta plast samt Clewat, vars grundare Johannes Myllykoski uppfann en maskin som samlar plast från haven.

– Startup bolagen har tagit sin plats bland Östersjöprojektets finansierade projekt, eftersom de ofta kommer med de nyaste innovationerna, som positivt kan bidra till Östersjöns välbefinnande, säger Salonius.

Vem kan ansöka om finansiering via Ålandsbankens Östersjöprojekt?

Östersjöprojektets ansökning är öppen för företag, stiftelser och forskningsprojekt, som strävar till konkreta mål. Ansökaren behöver inte vara etablerad på marknaden. Det viktigaste är att aktören har en idé som siktar på konkreta åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Du kan läsa mer om alla bidrag som fått finansiering på hemsidan.

– Våra handlingar kan påverka Östersjön både på gott och ont och Östersjön behöver fortfarande all hjälp den kan få. Med Östersjöprojektet vill vi uppmuntra alla att delta i skyddsarbetet, berättar Salonius.

Förra året finansierade Östersjöprojektet olika aktörers arbete för Östersjön med 445 000 euro. De största finansieringarna gick till John Nurminen StiftelsenBaltic Sea Action GroupHåll Skärgården ren samt Emmaus rörelsen på Åland. Läs mera om de finansierade projekten 2019 https://ostersjoprojektet.fi/!

Östersjöprojektets finansiering baserar sig på depositioner på Ålandsbankens Östersjökonton. Ålandsbanken delar årligen ut en summa som motsvarar upp till 0,2 procent av depositionerna på alla Östersjökonton.

Tilläggsinformation:

Anne-Maria Salonius direktör, Ålandsbanken Finland tel. +358 40 733 1106 anne-maria.salonius@alandsbanken.fi
Crista Hietala marknads- och kommunikationschef, Ålandsbanken Finland tel. +358 40 646 3501 crista.hietala@alandsbanken.fi

Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav genom att finansiera goda idéer och genom att öka kännedomen om tillståndet för Östersjön. Med Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer att utveckla goda idéer till förmån för miljön.

Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt. Över tid har Ålandsbanken donerat nästan 2 745 000 euro till både små och stora organisationers viktiga arbete för miljön. Årligen donerar banken ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona.


Samarbete för ett friskare Östersjön – Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar några av de största Östersjöaktörerna i Finland

Ålandsbankens Östersjöprojekt stärker samarbetet med Finlands största Östersjöaktörer genom att finansiera deras projekt och arbete för främjandet av Östersjöns välbefinnande. Finansieringen ur Östersjöprojektet för år 2019 är rekordstor, hela 445 000 euro. Mottagarna av den största finansieringen är John Nurminens Stiftelse och Emmaus Åland.

Det var möjligt att ansöka om finansiering från början av sommaren 2019 fram till slutet av september och totalt tog vi emot 95 ansökningar med syfte att förbättra tillståndet i Östersjön.

Östersjöprojektets finansiering grundar sig på depositioner på Ålandsbankens Östersjökonton. Banken donerar varje år ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona till miljöarbete. Ansökan om finansiering via Östersjöprojektet anordnades ifjol för femte gången.

Syftet med Östersjöprojekt-juryns finansieringsbeslut är att möjliggöra långsiktiga samarbeten mellan olika aktörer.

– Alla dessa aktörer hade utmärkta projekt. Vi vill gärna skapa ett ännu tätare samarbete med dem, för vi behöver ett konstruktivt samarbete för att verkligen kunna påverka Östersjöns tillstånd.  Vi är stolta över att vi kan vara med och möjliggöra många betydelsefulla projekt och aktörer, säger en glad Anne-Maria Salonius, chef för Ålandsbanken Finland samt ordförande för Östersjöprojektets jury.

Partnerskap resultatet av ett långsiktigt miljöarbete

Bland mottagarna finns ett antal stora aktörer runt Östersjön, såsom Baltic Sea Action Group, John Nurminens Stiftelse, Håll Skärgården Ren rf., WWF Finland samt Race for the Baltic.  Håll Skärgården Ren rf. får finansiering på 40 000 euro för sin visuella kampanj som lyfter problemet med nedskräpning av haven. Med John Nurminens Stiftelse, som tilldelas 80 000 euro, inleder Ålandsbanken ett långsiktigt samarbete som stiftelsens huvudsponsor.

– Ålandsbankens Östersjöprojekt har under årens lopp lyckats tillföra både synlighet och positivt snurr på skyddet av Östersjön som inte går att förbise. Det behövs, eftersom klimatförändringen förvärrar Östersjöns allvarligaste miljöproblem, övergödningen, och skapar fler utmaningar i skyddsarbetet på många sätt. Vi tror att tillsammans med Ålandsbanken och många andra aktörer kan Östersjön ännu räddas, berättar ombudsman för John Nurminens Stiftelse, FD Annamari Arrakoski-Enghardt.

Ålandsbanken inledde ifjol ett samarbete för Östersjöns mångfald – Ett levande Östersjön med Baltic Sea Action Group, som nu kommer att få ytterligare finansiering på 80 000 euro.

– Tillsammans kan vi åstadkomma förändring och det är därför vi vill skapa partnerskap med aktörer som jobbar mot samma mål, nämligen att förbättra tillståndet i Östersjön. Partnerskapen är resultatet av Ålandsbankens långsiktiga arbete för Östersjön, säger Salonius.

Ålandsbanken har stött olika miljöorganisationers viktiga arbete i mer än 20 år med 2 745 000 euro.

– Genom den årliga finansieringen samt de finansierade projekten och aktörerna konkretiseras även var och en av våra kunders depositioner för att förbättra Östersjöns tillstånd och skydda miljön, säger Salonius.

Största beloppet till Åland   

Finansiering den här gången fick Emmaus Åland och ReGeneration2030, för grundade av en ny stiftelse.

Emmaus Åland beviljas en tvåårig finansiering på totalt 120 000 euro, vilket var det största finansieringsbeslutet. Finansieringen kommer att möjliggöra Emmaus Ålands projekt som illustrerar vattnets kretslopp och hur det påverkar oss och naturen omkring oss.

– Emmaus Åland har sysslat med stadsodling under några år. Tack vare bidraget från Ålandsbankens Östersjöprojekt kan vi nu förverkliga drömmarna om en kretsloppspark. För att nå ett hållbart samhälle så måste vi både tänka och handla cirkulärt. I Kretsloppsparken ska vi visa att det inte är så svårt. Här ska alla kunna vara med och tydligt känna och se att de är en del av kretsloppet – på riktigt, säger verksamhetsledare Robert Jansson, Emmaus Åland.

I ledet att stärka ReGeneration 2030-rörelsen, som består av ungdomar och unga vuxna i Norden och Östersjöregionen, ges 50 000 euro i finansiering för att möjliggöra bildandet av en stiftelse. Stiftelsen har som mål att skapa ett hållbart samhälle i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Tidigare år har Ålandsbankens Östersjöprojekt även gjort det möjligt för många startupföretag att komma igång med och utveckla sin verksamhet, och de är fortfarande väldigt viktiga för banken.

– Vi följer med stort intresse och entusiasm med utvecklingen av de startupföretag som vi finansierat och vi finns där som stöd för dem. Startups kommer även i fortsättningen att spela en viktig roll vid utdelning av finansiering via Östersjöprojektet, eftersom vi också behöver nya innovationer för att rädda Östersjön, betonar Salonius.


Ålandsbankens Östersjöprojekt - finansierade projekt 2019:

Håll Skärgården Ren rf., Magknip av plast-kampanj: 40 000 €

John Nurminens Stiftelse, huvudsponsor: 80 000 €

Emmaus Åland, vattnets kretslopp: 120 000 € (tvåårig finansiering: 60 000 euro/år)

ReGeneration2030, grundande av stiftelse: 50 000 €

Baltic Sea Action Group, projektet ”Ett levande Östersjön”: 80 000 €

WWF Finland:  25 000 €

Race for the Baltic:  50 000 €

Snygg Beach-programmet: 90 000 € (treårigt samarbete 2019–2021: 30 000 euro/år)

Tilläggsinformation:

Ålandsbanken Abp: Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland, tfn +358 40 733 1106


Åland Index når ut till 40 miljoner kunder globalt

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
10.12.2019

Banker med över 40 miljoner kunder ingår partnerskap med Doconomy och kan erbjuda kunderna verktyg att mäta sitt klimatavtryck. Samtidigt investerar Mastercard i Doconomy och går in som delägare. 

Svenska start-up-bolaget Doconomy kan, genom sin nyligen lanserade tjänst Åland Index Solutions, erbjuda banker, med mer än 40 miljoner kunder, möjligheten att mäta avtrycket av sin konsumtion. För att kunna accelerera Doconomys erbjudande och skapa förutsättningar för en framgångsrik global lansering har Mastercard erbjudits och tecknat ett delägaravtal i Doconomy. 

Amerikanska Bank of the West, ett dotterbolag till franska BNP Paribas, blir genom avtalet den första nordamerikanska banken att ingå partnerskap med Doconomy. Nordea blir första nordiska bank att sluta ett likadant avtal.

Doconomys företagserbjudande, Åland Index Solutions, är en molnbaseerad mjukvarulösning som mäter koldioxoidavtrycket från varje transaktion. Lösningen ger konsumenterna en förståelse för hur deras konsumtion påverkar klimatet och möjligheten att agera för att minska avtrycket. Lösningen erbjuder en säkerställd, oberoende kalkylering baserad på ledande finansiell data. Åland Index, som utvecklats och lanserats av Ålandsbanken, har uppdaterats med data som täcker 99 procent av världsmarknaden. Uppdateringen har kommit till stånd genom ett partnerskap med amerikanska Trucost, som är en del av amerikanska S&P Global och som värderar och prissätter risker relaterade till klimatförändring, nationella resursbegränsningar samt sociala, miljömässiga och bolagsstyrande faktorer.

”Genom att kombinera vårt omfattande mätsystem av klimatpåverkan med konsumenters finansiella transaktioner skapas en tydlig bild av vilka förändringar som krävs för att få till stånd övergången till en lägre koldioxidpåverkan på klimatet. Vi är stolta att, med vår expertis och vår passion för medvetet beslutsfattande, stödja denna innovation”, säger Richard Mattison, vd för Trucost, som är en del av S&P Global.

Idag tar BNP Paribas, genom dotterbolaget Bank of the West, täten i USA samtidigt som Nordea gör Ålandsbanken sällskap i Norden och ger kunderna möjligheten att spåra och mäta sin klimatpåverkan genom Åland Index.

”Vi är stolta att Åland Index Solutions stärker Bank of the West och Nordea i deras ambitioner att engagera kunderna i att förstå och minska sitt klimatavtryck. De banar väg för konsumenter och banker, som vill medverka till Parisavtalets genomförande. Bank of the West är en av få större amerikanska banker som har valt att begränsa finansiella ageranden som är skadliga för världen samtidigt som banken medverkar till att accelerera och utveckla övergången till förnyelsebar energi. Det gör Bank of the West till en perfekt partner för vårt insteg i Nordamerika”, säger Helena Mueller, chef för Åland Index Solutions på Doconomy.

”Konsumenter har redan förstått att deras konsumtionsmönster kan nedverka till positiv förändring, Därför är Bank of the West glada att vara den första amerikanska banken som gör gemensam sak med Doconomy och låter kunderna mäta hur deras konsumtion påverkar miljön”, säger Nandita Bakhshi, ordförande och vd för Bank of the West

Även på Doconomys hemmaplan, Norden, stegras takten när Nordeas kunder nu får verktygen för att i vardagen kunna agera för klimatet.

“Vi kan, med våra nio miljoner kunder, göra skillnad och bekämpa global uppvärmning och klimatförändringar. Från och med idag kan våra kunder genom digitala banktjänster få vetskap om sitt individuella koldioxidavtryck. Vi vill uppmuntra dem att använda dessa insikter till en positiv kraft för miljön och klimatet. Nordeas moderna digitala plattform med över 1 miljard kundinteraktioner årligen skapar en utmärkt möjlighet att visualisera för våra kunder vilken miljöpåverkan vardagskonsumtion har”, säger Sara Mella, chef för Personal Banking på Nordea.

Idag fördjupar samtidigt Doconomy och Mastercard sina ansträngningar att bekämpa klimatförändringarna. Det nya partnerskapet ger alla aktörer, som utfärdar Mastercards kreditkort, verktyg att erbjuda kunder möjligheten att mäta och förstå hur deras inköp påverkar klimatavtrycket.

“Inget företag kan ensam bekämpa klimatförändringarna. Det här är ett viktigt, nytt, steg att fortsätta framstegen och förflytta oss från löften till ageranden. Vi har lovat att hantera våra egna avtryck genom vetenskapliga målbilder och förnyelsebar energi. Nu medverkar vi till att accelerera de ageranden våra kortkunder kan göra i vardagen”, säger Mark Barnett, Mastercards chef för Storbritannien, Irland, Norden och Baltikum.

Som ett led i det fördjupade samarbetet går Mastercard in som delägare i Doconomy för att kunna erbjuda Doconomys plattform för att mäta klimatpåverkan och erbjuda klimatkompensation på nya marknader.

”Det här är en milstolpe i kampen mot klimatkrisen. När världen samlas på FN:s Klimatmöte COP25, får kunderna ännu större makt att skapa en ljusare framtid för sig själva – och för världen”, säger Nathalie Green, vd på Doconomy.

Genom Doconomys samarbete med FN:s Klimatkonvention, UNFCCC, med att utbilda och engagera individer i att bekämpa klimatkrisen, utvecklas innovativa verktyg för att förklara effekten av våra livsval. Framtida lanseringar från Doconomy kommer att inkludera nästa generation av FN:s kalkylator för klimatavtryck.

Vi har alla ansvaret att bidra till lösningarna till den akuta klimattillstånd vi just nu upplever. Tiden rinner ut. Många enskilda individer vill bidra, men många tycker det är svårt eftersom de inte vet vad de kan göra. Genom vårt samarbete med Doconomy hoppas vi kunna erbjuda tydliga, effektiva sätt att bistå dessa personer i deras klimatkamp”, säger Niclas Svenningsen, chef United Nations Global Climate Action, vid FN:s Klimatsekreteriat.

Doconomys långsiktiga mål är att bidra till en hållbar livsstil för alla och att engagera 500 miljoner människor att 2025 minska sina klimatavtryck och förflytta finansieringar och investeringar till de klimatlösningar som är så angelägna. Då Åland Index 2025 är en global standard, för att mäta klimatpåverkan för varje transaktion, hoppas vi kunna ha minskat koldioxidpåverkan på jorden med 1 miljard ton.

“Sedan 2016 har våra kunder haft möjligheten att följa sin klimatpåverkan genom Åland Index. Tillsammans med Doconomy är vi tacksamma att nu kunna se vår önskan förverkligad: Att Åland Index får en större spridning till andra banker och deras kunder, och med det en ökad medvetenhet”, säger Anne-Maria Salonius, chef för Ålandsbanken Finland.

Ytterligare information:

https://doconomy.com och https://alandindexsolutions.com/

För mer information, vänligen kontakta:

Nathalie Green, vd Doconomy

mobile: +46 70 606 93 05, nathalie.green@doconomy.com

Helena Mueller, Doconomys chef för Åland Index Solutions

mobile: +46 73 0242451, helena.mueller@doconomy.com

Masse Benesch, kommunikationschef

mobile: +46 73 314 14 34, masse.benesch@doconomy.com

About Doconomy

Doconomy AB, founded in 2018, is a fin-tech startup that aims to provide digital solutions to help use money as a tool for positive climate change. Doconomy's first consumer service, DO, a mobile banking app, helps manage savings and reward development towards sustainable consumption. The Aland Index, developed by partner bank Ålandsbanken, is used for impact calculations. Doconomy invites all banks and financial market participants to engage in global climate action via using the Åland Index Solutions platform of services, covering calculation, integration, communication and activation. Follow Doconomy on Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram: @doconomy

About Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, is a technology company in the global payments industry. Our global payments processing network connects consumers, financial institutions, merchants, governments and businesses in more than 210 countries and territories. Mastercard products and solutions make everyday commerce activities – such as shopping, traveling, running a business and managing finances – easier, more secure and more efficient for everyone. Follow us on Twitter @MastercardNews, join the discussion on the Beyond the Transaction Blog and subscribe for the latest news on the Engagement Bureau.

About Ålandsbanken

Ålandsbanken is a bank with strong customer relationships and personalised service. The Bank has extensive financial investment expertise and at the same time can offer good financing services. The commercial bank was founded in 1919 and has been listed on the Nasdaq Helsinki Oy (Helsinki Stock Exchange) since 1942.
The Bank of Åland’s Head Office is in Mariehamn. The Bank has three offices in the Åland Islands, five offices elsewhere in Finland and three offices in Sweden. A total of two subsidiaries, whose operations are connected in various ways to banking, belong to the Bank of Åland Group.

About Bank of the West

At Bank of the West, we know money deposited in a bank has the power to finance positive change. So we are taking action to ensure our activities help protect the planet, improve people’s lives, and strengthen communities. We are redefining banking for a better future by focusing on areas where we believe we can have a real impact: supporting energy transition, helping enable women entrepreneurs, and financing innovative start-ups. As the bank for a changing world, Bank of the West is committed to sustainable finance along with our parent company BNP Paribas. Through Digital Channels and offices across the U.S., Bank of the West provides financial tools and resources to more than 2 million individuals, families and businesses.

© 2019 Bank of the West. Member FDIC. Equal Housing Lender. Doing business in South Dakota as Bank of the West California.


Tuuli Petäjä-Sirén säkrade en finsk nationsplats till OS i Tokyo

Tävlingsseglaren Tuuli Petäjä-Sirén säkrade en finsk nationsplats i RS:X-klassen till OS i Tokyo vid VM-regattan som seglades i september i Italien. Ålandsbanken är Tuulis huvudsamarbetspartner och tävlingsseglaren fungerar som ambassadör för Ålandsbankens Östersjöprojekt.

–  Att säkra en nationsplats för Finland var mitt mål, och jag är väldigt glad över att ha uppnått det. Tävlingarna gav mig mycket förtroende, speciellt då jag vann en av starterna. Det var ett bevis på att en bra dag allt är möjligt, kommenterar Tuuli.

Tuuli säkrade nationsplatsen genom att nå guldfinalgruppen vid VM i Gardasjön. I VM slutade hon på plats 26.

– Jag hade en riktigt bra träningssommar på Östersjöns vågor. Vi har en ung och ivrig träningsgrupp, och vi sparrar varandra bra. Även vädret gynnade träningen på hemmavatten, och det förekom inte lika mycket blågröna alger som föregående år, säger Tuuli.

Innan nästa års sommar-OS väntar ännu träningsläger utomlands, VM i februari och EM i maj.  Försommarens mål är återigen att utnyttja de inhemska träningsmöjligheterna i Östersjön.

– VM visade att jag har gjort framsteg och gått framåt. Jag har ett bra team runt omkring mig och briljanta samarbetspartner. Nu fortsätter vi att träna och utvecklas, så får vi se vad nästa år kommer att medföra, säger Tuuli.

Tuuli har representerat Finland i tre av de tidigare olympiska spelen – i Peking, London och Rio. I London vann hon olympisk silvermedalj och i Rio slutade hon på tionde plats. De olympiska sommarspelen ordnas i Tokyo 24.7.–9.8.2020.


Ansök nu om finansiering via Östersjöprojektet – vi delar ut upp till 500 000 euro

Ansökningstiden för finansiering via Ålandsbankens Östersjöprojekt är öppen och pågår ända fram till slutet av september. I år finns det en rekordstor summa, upp till 500 000 euro, att dela ut till projekt som främjar Östersjöns tillstånd.

"Människors agerande påverkar Östersjöns tillstånd på både gott och ont, och vi vill uppmuntra alla att delta i bevarandearbetet. I år kommer vi att finansiera olika projekt med en rekordstor summa. Bara genom samarbete kan vi åstadkomma en bestående förändring", säger Anne-Maria Salonius, chef för Ålandsbanken Finland samt ordförande för Östersjöprojektets jury.

Via Östersjöprojektet kan till exempel företag, stiftelser och forskningsprojekt som syftar till konkreta resultat ansöka om finansiering. Den sökande behöver inte vara en väletablerad aktör inom branschen, och finansiering kan fås för både pågående projekt och goda idéer som går att förverkliga.

Finansiering delas ut i fem kategorier: digitala innovationer, konkreta kilogram, projekt som engagerar, lokala vattenskyddsprojekt samt barn och ungas projekt.

Under tidigare år har många startupföretag fått möjlighet att komma igång och utveckla sin verksamhet med Östersjöprojektets hjälp Dessutom har Östersjöprojektet understött ett antal stora miljöorganisationer som jobbar för Östersjöns välbefinnande i Finland, samt delat ut finansiering till flera olika aktörer som fokuserar sig på forskning.

"Vi finansierar ett brett spektrum av aktörer. Det viktigaste är att projektet verkligen påverkar Östersjöns välbefinnande och att konkreta resultat kan uppnås med hjälp av projektet”, säger Salonius.

Ansökningstiden fortsätter till slutet av september

Finansieringsansökan är öppen nu för femte gången. Förra året mottog Östersjöprojektet 128 ansökningar och finansierade olika projekt till ett sammanlagt värde av 300 000 euro.

Som grund för finansieringen ligger depositionerna på Östersjökonton. Ålandsbanken donerar varje år ett belopp motsvarande upp till 0,2 % av alla depositioner på Östersjökonton till miljöprojekt. I år är summan större än någonsin tidigare.

"Östersjön behöver fortfarande all hjälp det kan få och genom Östersjöprojektet vill vi uppmuntra även andra organisationer att agera för havet. Ansökningstiden fortsätter fram till slutet av september, så det finns fortfarande tid att skicka in en ansökan, säger Salonius.

Ålandsbanken, som i år firar sitt 100-årsjubileum, har hittills bidragit både små och stora organisationers viktiga arbete för miljön med nästan 2 300 000 euro.

Sista ansökningsdagen för finansiering via Östersjöprojektet 2019 är 30 september. De projekt som får finansiering offentliggörs i början av nästa år. Mer information om hur du ansöker om finansiering hittar du på Östersjöprojektets webbplats: https://ostersjoprojektet.fi/ansok-om-finansiering/

Tilläggsinformation:

Anne-Maria Salonius
direktör, Ålandsbanken Finland
tel. +358 40 733 1106
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Crista Tammela
kommunikationschef, Ålandsbanken Finland
p. +358 40 646 3501
crista.tammela@alandsbanken.fi

Östersjöprojektet förbättrar läget i Östersjön genom att finansiera goda idéer och uppmuntra till engagemang. Såväl privatpersoner som skolklasser och organisationer kan ansöka om stöd för sina projekt för att rädda Östersjön. Att stöda miljöprojekt har varit en viktig del av Ålandsbankens verksamhet ända sedan 1997. Hittills har Ålandsbanken stött såväl små som stora organisationers viktiga arbete för miljön med 2 300 000 euro. www.ostersjoprojektet.fi


Ålandsbanken minskade sitt koldioxidavtryck mer än målsatt

Ålandsbanken minskade sitt koldioxidavtryck mer än målsatt – också konsumenterna har noterat bankens hållbarhetsarbete

År 2018 minskade Ålandsbanken sitt koldioxidavtryck med ca 14 procent jämfört med föregående år, vilket överträffade bankens mål som var 10 procent. Bankens koldioxidavtryck år 2018 uppgick till 338 500 kilo.

Den främsta faktorn som bidrog till minskningen av koldioxidavtrycket var att mängden utsläpp av affärsresor minskade. Koldioxidavtrycket som förorsakades av affärsresor minskades med ca 19 procent jämfört med 2017.

Dessutom minskade Ålandsbanken sin pappersförbrukning med tre procent och lyckades också minska sin totala energiförbrukning. Över 65 % av den energi som används av banken är förnybar energi. Ålandsbanken ägnar också särskild uppmärksamhet åt miljöavtrycket för sina anskaffningar genom att välja miljöcertifierade produkter och leverantörer.

”Hållbarhet är en naturlig del av vår strategi. Att förverkliga den kräver att både ledning och anställda sluter upp på våra mål. Vi ville ägna särskild uppmärksamhet åt vår resepraxis, och vi lyckades bra med det. Nu måste vi hålla fast vid detta och göra förändringen permanent”, berättar Ålandsbankens vd Peter Wiklöf.

Hållbarhet är viktigt för både anställda och konsumenter

Ålandsbanken kompenserar också för sitt koldioxidavtryck genom sitt arbete för Östersjön. Hittills har Ålandsbanken stött olika organisationers arbete för ett friskare Östersjön med nästan 2 300 000 euro. Varje år donerar banken ett belopp till miljöarbete som motsvarar upp till 0,2 procent av depositionerna på Östersjökontona.

”Vi måste se till att vår verksamhet är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Vi strävar efter att utveckla vår verksamhet genom att återspegla FN:s mål för hållbar utveckling och vi mäter hur vi lyckas varje år”, berättar ordförande för Östersjöprojektets jury och direktör för Ålandsbanken Finland Anne-Maria Salonius.

Salonius berättar att bankens verksamhet för hållbar utveckling och miljön är viktig för Ålandsbankens anställda.

Också konsumenterna har lagt märke till Ålandsbankens långvariga miljöarbete. I april kom banken för första gången med på Europas största hållbarhetsundersökning Sustainable Brand Index lista över hållbara varumärken.

"Det här är ett viktigt erkännande för oss att vårt långsiktiga arbete för miljön och den kontinuerliga utvecklingen av vår verksamhets hållbarhet är allt mer synliga för konsumenterna", gläder sig Salonius.

Rekordbelopp utdelas i Östersjöprojektets ansökningsomgång för finansiering

I år delar Ålandsbanken, som firar sitt 100-årsjubileum, ut ett rekordbelopp på upp till en halv miljon euro via Östersjöprojektet för projekt som främjar Östersjöns tillstånd. Ökning i depositionerna på Östersjökontona möjliggör detta.

”Vi är glada över att vårt jubileumsår syns i Östersjöprojektet med ett rekordstort finansieringsbelopp. Östersjön behöver fortsättningsvis all hjälp den kan få för att komma tillbaka till ett önskat välbefinnande”, berättar Salonius.

Förra året mottog Östersjöprojektet 128 ansökningar och finansierade projekt med sammanlagt 300 000 euro.

Tilläggsinformation:

Anne-Maria Salonius direktör, Ålandsbanken Finland tel. +358 40 733 1106

Crista Tammela kommunikationschef, Ålandsbanken Finland tel. +358 40 646 3501


Olympiska medaljören Tuuli Petäjä-Sirén inleder samarbete med Ålandsbanken

Ålandsbanken har ingått ett samarbete med tävlingsseglaren Tuuli Petäjä-Sirén. Genom samarbetet stödjer Petäjä-Sirén även Ålandsbankens Östersjöprojekt. Östersjöprojektet främjar kunskap om ett friskare Östersjön och finansierar goda idéer för Östersjöns framtid.

– Ålandsbanken gör ett fint arbete genom att finansiera innovationer som förbättrar Östersjöns tillstånd. Ålandsbanken är även känd för att vara en kundcentrerad och pålitlig bank, och det är ett stort nöje att inleda samarbete med dem, gläds Petäjä-Sirén.

– Tuuli är en fantastisk förebild och en naturlig förespråkare för Östersjön.  I media har hon under flera års tid uttryckt oro för Östersjöns tillstånd, och startat diskussioner om världshavens tillstånd bland annat under OS i Rio, berättar en nöjd Anne-Maria Salonius, chef för Ålandsbanken Finland.

Ålandsbankens miljöengagemang sträcker sig långt tillbaka i tiden och genom Östersjöprojektet har banken fokuserat specifikt på att rädda Östersjön.

– Att öka medvetenheten är otroligt viktigt för att skapa förändring. Genom samarbete kan vi nå en ännu större publik och engagera folk i förändringen, förklarar Salonius.

I och med sportkarriären har Östersjön även blivit Petäjä-Siréns ”arbetsplats”, och havet har betytt mycket för henne ända sedan barndomen.

– För mig är det viktigt att värna om vår fantastiska natur och att bevara dess mångfald så att även kommande generationer får njuta av den, berättar Petäjä-Sirén.

För tillfället tränar Petäjä-Sirén inför sitt fjärde OS. I årets seglings-VM som äger rum i augusti i Århus, Danmark, tävlar Petäjä-Sirén om en tävlingsplats till sommar-OS i Tokyo 2020. Ålandsbanken är med och stödjer Petäjä-Sirén på hennes resa mot karriärens andra olympiska medalj.

– Vi följer ivrigt med Tuulis resa mot OS i Tokyo och fungerar naturligtvis som stöd under hela resan, berättar Salonius.

Fakta: 

Ålandsbankens engagemang och stöd till miljöprojekt har varit en viktig del av vår verksamhet ända sedan 1997.

Hittills har Ålandsbanken hjälpt både små och stora organisationer i deras viktiga miljöarbete med nästan 2 000 000 euro.

Med hjälp av Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer till att utveckla goda idéer för att skydda naturen. Såväl privatpersoner, skolklasser som organisationer kan ansöka om stöd till sina projekt för att rädda Östersjön. Östersjöprojektets ansökningstid är återigen i full gång, och i år finansierar Ålandsbanken projekt upp till 360 000 euro. Förra året delade nio projekt på totalt 250 000 euro, varav 70 000 euro beviljades åt vinnaren för att stödja hans uppfinning som rensar havet på plastavfall och olja. Östersjöprojektet fick totalt 124 ansökningar år 2017.

 


Östersjön behöver din hjälp!

Sitter du på en god idé för att rädda Östersjön? Nu kan du ansöka om att få stöd för ditt projekt, både gällande finansiering och kunskap. I år delar Ålandsbanken ut via Östersjöprojektet upp till 360 000 euro till projekt som bidrar till att förbättra Östersjöns tillstånd.

Tidigare år har Östersjöprojektet finansierat såväl odlingsprojekt och skolklassers projekt som mer avancerade teknologiska och digitala innovationer. Bland årets tävlingskategorier finns bl.a. Digitala innovationer, Engagerande projekt samt Juryns uppdrag, som riktas skilt till barn och unga att komma med en innovativ lösning på hur vi ska omvandla information och kunskap till handling. Förra året fick 9 projekt dela på 250 000 euro.

Vinnarna väljs ut av en jury som består av flera miljöexperter samt med hjälp av en publikomröstning. Det projektet som samlat flest röster får finansiering, och juryn kan även utse ytterligare projekt som tilldelas finansiering.

Alla idéer är välkomna!

Du som bor eller verkar i Finland, på Åland eller i Sverige kan anmäla ditt projekt. Läs mer om ansökningen här >
Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av projektet, samt information om budget, tidsplan och kontaktuppgifter till en projektansvarig. Du väljer även vilken kategori du vill delta i. Sista ansökningsdagen är 30.9.2018.

Vi ser fram emot din ansökan!