Ålandsbankens Östersjöprojekt delar ut en rekordsumma på 615 000 euro till innovatörer, startups och aktiviteter som främjar Östersjöns mående

Ålandsbankens Östersjöprojekt delar ut en rekordsumma på 615 000 euro till innovatörer, startups och aktiviteter som främjar Östersjöns mående

”Nu äter vi Östersjön ren”, så sammanfattar livsmedelsteknologiföretaget Hailia Nordic Oy sin innovativa lösning för att förbättra Östersjöns mående. Startup-företagets affärsidé är att ta Östersjöns underutnyttjade småfisk, t.ex. strömmingen, och förädla den till miljövänliga livsmedel med hjälp av ny produktionsteknik. I dagsläget hamnar nämligen knappt tre procent av Finlands årliga strömmingsfångst på matbordet.

”Fosfor och kväve, som är de främsta orsakerna till övergödningen, försvinner med fiskfångsterna. Om vi åt mer strömming och mindre kött, importerad lax och tonfisk så skulle Östersjön må bättre”, säger Hailia Nordics VD Michaela Lindström.

Hailia Nordics projekt om förbättring av produktionsteknik som skulle göra det möjligt att förädla småfisk i stor skala övertygade juryn i Östersjöprojektet. Livsmedelsteknik-startupen får 60 000 euro från Östersjöprojektet.

”Att använda mer östersjöströmming och annan småfisk till livsmedel än vad vi gör idag skulle vara ett effektivt sätt att främja Östersjöns tillstånd. Hailia Nordic har utvecklat en innovativ teknik, de har redan färdiga produkter och en affärsmodell som utgår från professionella kök. Det är en bra startpunkt”, säger Anne-Maria Salonius, juryordförande för Östersjöprojektet och direktör för Ålandsbanken i Finland.

Östersjöprojektet finansierar också det svenska energibolaget OX2, Nemo Seafarms och Under Ytans gemensamma projekt. Projektet ska undersöka hur olika undervattenodlingar påverkas av olika förhållanden och hur olika ytor fungerar för olika arter, framför allt alger. Forskningen som sker vid ön Björkskär bidrar till ökad förståelse för hur infrastrukturen i havsvindkraftsparker skulle kunna användas för havsbruk. Detta skulle i sin tur bidra till att öka den biologiska mångfalden i Östersjön och minska övergödningen. Projekt Björkskär får 70 000 euro.

”Makroalger tar effektivt upp näring från havet. I vårt projekt fungerar Östersjöns övergödning som råvara för algodling. Tång skulle i större utsträckning kunna användas som livsmedel eller foderingrediens”, säger Magnus Hanstén som är VD på Nemo Seafarm.

Jordbruket är fortfarande den största källan till kväve och fosfor som orsakar övergödningen av Östersjön. Startupföretaget Oy Lykkan Ab syftar i sitt projekt till att främja regenererande odlingsmetoder och minska näringsutsläppen från jordbruket. Projektet utvärderar odlingsmetodernas inverkan på marken och hur man kan verifiera effekterna. Projektet genomförs med flera försöksgårdar och ett partnerföretag. Oy Lykkan Ab får 70 000 euro från Östersjöprojektet.

”Målet med projektet är att visa att odlingsmetoder kan påverka odlingsmarkens hälsa och samtidigt minska utsläppet av näringsämnen”, säger Lykkans projektkoordinator Lena Korkea-Aho.

Vätgasföretaget P2X Solution som tillverkar elektrobränsle får för andra året i rad finansiering. Östersjöprojektets bidrag på 60 000 euro kommer att användas för att utreda förutsättningarna för elektrobränsleanvändning i hamnområden.

”Den gröna omställningen kommer att göra elektrobränsleproduktion allt vanligare i Östersjöregionen under det här årtiondet. Innan vi kan införa koldioxidsnåla bränslen inom sjöfarten måste vi undersöka infrastrukturen i hamnarna. Vårt projekt undersöker vad som krävs för säker överföring av elektrobränslen och tankning av fartyg. Hamnområdenas skydds- och licensbestämmelser måste utredas. Det är avgörande för att skapa koldioxidsnåla värdekedjor för hamnområden”, säger P2X VD Herkko Plit.

Cirkulär ekonomi, elektrobränslen, havsbruk och jordbruksinnovationer

Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar i år östersjöfrämjande projekt med en rekordstor summa - 615 000 euro. Av detta belopp kommer 270 000 euro att användas för att stödja Östersjöprojektets långvariga samarbetspartners:

Baltic Sea Action Group, John Nurminens stiftelse, Race For The Baltic, WWF samt Håll Skärgården Rens ”Snygg Beach”-projekt.

Startups och innovationer som fått finansiering eftersträvar lösningar som främjar Östersjöns tillstånd genom till exempel cirkulär ekonomi, elektrobränslen och havsodling.

Emmy Clothing Company Oy driver Finlands största nätbutik för begagnade kläder. De får 30 000 euro från Östersjöprojektet. Företaget är en pionjär inom den cirkulära ekonomin för kläder och bygger digital teknik som gör det enkelt för företag och organisationer att sälja vidare begagnade kläder.

En mer cirkulär klädekonomi tacklar koldioxidutsläppen och förbättrar råvaruanvändningen. Klädindustrin beräknas stå för upp till 10 % av de globala koldioxidutsläppen och textilier är på plats fyra när det kommer till råvaru- och vattenförbrukning.

Över 4 miljoner för Östersjöns väl

Ålandsbankens Östersjöprojekt har sedan starten 2014 stött östersjöfrämjande projekt med 4,4 miljoner euro. Projektet finansierar startupföretag, idéer och aktiviteter vars syfte är att förbättra Östersjöns tillstånd.

Dessa får bidrag från Östersjöprojektet:

BSAG, 85 000 €

Emmy Clothing Company Oy, 30 000 €

Hailia Nordic Oy, 60 000 €

John Nurmisen Säätiö, 80 000 €

Oy Lykkan Ab, 70 000 €

Projekt Björkskär, 70 000 €

P2X Solutions Oy, 60 000 €

Race For The Baltic, 50 000 €

Snygg Beach, 30 000 €

Stiftelsen Skansen, Baltic Sea Science Center, Marint Kunskapscenter, 15 000 €

WWF, 25 000 €

Östersjöfonden, 40 000 €

För mer information, kontakta

Anne-Maria Salonius, Direktör Ålandsbanken Finland
tfn +358 40 733 1106, anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Crista Hietala, Marknads- och kommunikationschef, Ålandsbanken Finland,
tfn. +358 40 646 3501, crista.hietala@alandsbanken.fi


Nordiska rådets miljöpris till projekt finansierat av Ålandsbankens Östersjöprojekt – ”Finansieringen förvandlade ord till handling”

Mariehamns stad fick Nordiska rådets miljöpris 2022 för Nabbens stadsvåtmark.

Temat för årets miljöpris var Naturbaserade lösningar – ett mångsidigt svar på samhällets stora utmaningar.

Priskommittén motiverade våtmarksprojektet med att det bland annat renar vattenmiljön och tillför positiva effekter på växt- och djurlivet. Dessutom för det natur och djur närmare stadsborna, fungerar som ett rekreationsområde för stadsbor och främjar därmed också människors sociala välbefinnande.

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ, som bildades 1952. Rådet har 87 valda ledamöter från Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark, Åland, Färöarna och Grönland.

Finansiering förvandlar ord till handling

Nyheten om vinsten väckte särskilt stor glädje hos Ålandsbanken, eftersom banken har finansierat Mariehamns stads miljöarbete flera gånger via Östersjöprojektet: år 2020 tilldelades våtmarken Sviby 80 000 euro och 2017 fick Nabbens våtmarksprojekt 35 000 euro.

– Att få finansiering från Ålandsbanken gjorde att projektet gick från ord till handling, säger Ulf Simolin, miljösamordnare på Mariehamns stad.

Nabbens våtmark vid Slemmern i Mariehamn, som nu tilldelats miljöpriset, förverkligades genom finansiering från bland annat Östersjöprojektet. Våtmarksområdet med tillhörande dammar och naturnära reningsmetoder skapar förutsättningar för borttagning av mikroplaster, näringsämnen och andra föroreningar. På andra sidan av staden, i Sviby, kommer man utöver våtmarken även att bygga grönområden och vandringsleder.

Projekten har haft en central roll i att förbättra vattenkvaliteten kring Mariehamn och även Östersjön bredare.

- Vi är stolta över att ett projekt som finansierats av Östersjöprojektet får ett sådant prestigefyllt erkännande. Det visar att vi tillsammans kan påverka och förbättra saker, säger Anne-Maria Salonius, chef Ålandsbanken Finland.

- Det är precis vad Östersjöprojektet handlar om – idéer som i bästa fall kan växa, inspirera till nya projekt, knyta an till varandra och i slutändan bidra tillsammans för Östersjöns tillstånd.

 

Mer information:
Anne-Maria Salonius
direktör Ålandsbanken Finland
Tel. +358 40 733 1106
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

 

Finansieringsansökan för Ålandsbankens Östersjöprojekt 2022 är nu öppen och avslutas 15.2.2023. Östersjöprojektet är Ålandsbankens miljöprojekt vars syfte är att hitta nya idéer och innovationer för att förbättra Östersjöns tillstånd. Finansieringsansökan ordnas nu för åttonde gången och i år delar Ålandsbanken ut upp till 550 000 euro.

Här kan du läsa mer om Östersjöprojektet https://itameriprojekti.fi/

Linkki rahoitushakuun https://ostersjoprojektet.fi/ansok-om-finansiering/


Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar forskning om grön vätgas och andra projekt med en rekordstor pott på 550 000 euro.

Energiproduktionen är i ett brytningsskede och utsläppsfri energi är en viktig faktor för att mildra klimatförändringen. Att nyttja den till förmån för sjöfarten i Östersjön skulle innebära en lättnad för Östersjön. I år finansierar Ålandsbankens Östersjöprojekt bland annat ett projekt som undersöker möjligheterna att använda grön vätgas för sjöfart. Sammanlagt får 11 projekt stöd till ett sammanlagt värde på 550 000 euro.

Östersjöprojektet arbetar för ett hälsosammare hav genom att finansiera goda idéer och öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd. Ålandsbanken har hittills stött det viktiga arbetet i både små och stora miljöorganisationer med 3 800 000 euro och stöder även i år många nya innovationer och ledande aktörer i Östersjön.

P2X Solutions, som producerar grön vätgas, får 75 000 euro för objektiv forskning som ska hjälpa branschaktörer att investera i utsläppsfri teknik samt möjliggöra för vätgasproducenter att fokusera på produktion av säkra och utsläppsfria marina bränslen.

"Sjöfarten i Östersjön har en betydande potential för att minska sina utsläpp. Som stöd för sina investeringar behöver rederier och andra operatörer en solid kunskapsbas om koldioxidneutrala drivmedel såsom grön vätgas och förnybara syntetiska elektriska bränslen som framställs av det, exempelvis e-metan, e-ammoniak och e-metanol. Därtill behöver man kunskap om säkerheten hos dessa bränslen. Finansieringen ur Ålandsbankens Östersjöprojekt möjliggör en utredning av vårt SH2ORE -projekt, vars syfte är att uppnå hållbara och positiva klimat- och miljöeffekter i Östersjöregionen", säger Herkko Plit, verkställande direktör för P2X.

"Östersjön behöver nya innovationer och framför allt lösningar som har potential att göra stor skillnad för miljön. Därför tycker vi att det är viktigt att stödja sådana här intressanta initiativ", säger Anne-Maria Salonius, direktör Ålandsbanken Finland och ordförande för Östersjöprojektet.

Flexens projekt med banbrytande fiskodling får 50 000 euro. Projektet undersöker hur man bäst återanvänder näringsämnen och energieffektivitet, samt visar att det är möjligt för fiskodlare till havs att flytta sin verksamhet upp på land och på så sätt minska näringsbelastningen i havet.

”Det är fantastiskt att vi genom det här projektet kan förbättra Östersjöns tillstånd genom att främja energieffektivitet, näringscykeln och andra koncept för cirkulär ekonomi inom fiskodling", säger Szilvia Haide, energispecialist på Flexens.

 

Kartapplikation får den största potten

Det största bidraget på 130 000 euro tilldelas i år Avoin Ry för vidareutveckling av en kartapplikation för hållbar markanvändning. Syftet är att göra det enklare för markägare att skydda Östersjön och hitta sätt att bekämpa klimatförändringen.

"Det är en stor ära att få en betydande donation från Ålandsbanken. Vårt projekt kommer att vidareutveckla Avoin Map-kartan, så att primärproducenter kan samla in vatten- och koldata för varje gård, fält och gröda samt planera deras utveckling i förhållande till det regionala genomsnittet. Vi samarbetar med primärproducenter, livsmedelsföretag och europeiska forskningsinstitut. Våra IT-experter ser nu tillsammans med intressenterna fram emot ett meningsfullt arbete - karttjänstens nya funktioner kommer att vara klara i slutet av 2023", säger Otso Valta, ordförande för Avoin Ry.

Östersjöprojektet finansierade projektstarten 2019.

 

Östersjöns biologiska mångfald är hotad

Bland årets mottagare finns ledande Östersjöaktörer som BSAG, John Nurminens Stiftelse, WWF Finland och Håll Skärgården Ren rf, som gör ett väldigt värdefullt och långsiktigt arbete för att rädda Östersjön. Ett centralt tema är biologisk mångfald, som är ett hett ämne just nu. Mångfalden är också hotad i Östersjöns ömtåliga ekosystem och konkreta åtgärder behövs snarast för att stoppa förlusten av arter.

BSAG:s projekt Ett levande Östersjön har som primärt mål att förbättra skyddet av Östersjöns marinbiologiska mångfald och underlätta inrättandet av privata skyddsområden. Östersjöprojektet finansierade projektets uppstart hösten 2019 och fortsätter som finansiär och strategisk partner för tredje året i rad med 80 000 euro.

"Östersjöns biologiska mångfald är hotad och det är viktigt att vidta åtgärder för att förbättra situationen. Ett fortsatt samarbete med BSAG är ett viktigt sätt att påverka tillståndet för den marina naturen och främja Östersjöns välbefinnande", säger Anne-Maria Salonius.

 

Resultat för Ålandsbankens Östersjöprojekt 2021:

· Avoin ry 130 000 €

· P2X Solutions Oy 75 000 €

· Flexens Oy Ab 50 000 €

· Diskpåse till småbåtar 10 000 €

· Snygg Beach, Håll Skärgården Ren rf, 90 000 €, 30 000 €/år

· BSAG 80 000 €

· John Nurminens Stiftelse 80 000 €

· Race For The Baltic 50 000 €

· WWF 25 000 €

· Östersjöfonden 10 000 €

· ReGeneration 10 000 €

 

Tilläggsinformation

Anne-Maria Salonius, direktör Ålandsbanken Finland
Tel. +358 40 733 1106, anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Östersjöprojektet arbetar för ett hälsosammare hav genom att finansiera goda idéer och öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd. Med Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer att utveckla goda idéer som främjar miljön.


Östersjöprojektets ansökningstid för 2021 öppnas!

Östersjöprojektets ansökningstid för 2021 öppnas

I år finansierar Ålandsbanken projekt som främjar Östersjöns tillstånd med upp till 500 000 euro.

Ansökningstiden för Ålandsbankens Östersjöprojektet 2021 har öppnats. Ålandsbanken har som mål att möjliggöra projekt som på ett konkret sätt påverkar och ökar kännedomen om Östersjöns tillstånd. Huvudfokus för finansieringen kommer att ligga på startupföretag, säger Anne-Maria Salonius, ordförande för Östersjöprojektets jury och chef för Ålandsbanken Finland.

– Startupföretag har etablerat sig i finansieringen av Östersjöprojektet. Deras idéer är ofta nyskapande, med en positiv inverkan på Östersjöns tillstånd. Vi är stolta över de projekt vi finansierat och vi följer aktivt med deras utveckling, säger Salonius.

Tidigare år har Östersjöprojektets finansiering möjliggjort flera startupföretags verksamhet. Exempel på företag som fått finansiering är bland annat Solar Foods, som tillverkar matprotein från luften, och Clewat Oy, som är specialiserat på utrustning för insamling av plastavfall.

– Det lönar sig att ansöka om medel vare sig projektet har liten eller stor betydelse för havet, oberoende om det sker just nu eller lite längre fram i tiden, vilket var fallet för vår del. För oss gjorde finansieringen det möjligt att planera den första fabriken och samtidigt kunna berätta hur matens framtid rent konkret kunde se ut, säger Pasi Vainikka, vd för Solar Foods.

I år finansieras projekt som främjar Östersjöns tillstånd med upp till 500 000 euro. Ansökningstiden är öppen till slutet av september (30.9.2021).

Östersjöprojektets ansökning är även öppen för föreningar, stiftelser och forskningsprojekt som strävar till konkreta resultat. Man behöver inte vara en etablerad aktör på marknaden, det viktigaste är att aktören har en idé som siktar på konkreta åtgärder och en tydlig plan för att främja Östersjöns tillstånd.

– Våra handlingar kan påverka Östersjön både på gott och ont och Östersjön behöver fortfarande all hjälp den kan få. Med Östersjöprojektet vill vi uppmuntra alla att delta i skyddsarbetet, säger Salonius.

Ansökan om finansiering ordnas nu för sjunde gången. Ålandsbanken har stöttat företag och olika organisationers viktiga arbete för miljön med över 3 miljoner euro. Östersjöprojektets finansiering baserar sig på depositioner på Ålandsbankens Östersjökonton. Ålandsbanken delar årligen ut en summa som motsvarar upp till 0,2 procent av alla depositioner på Östersjökonton.

Östersjöprojektet finansierar och samarbetar på lång sikt med aktörer vars fokus ligger på skydd av Östersjön. Bland aktörerna finns bland annat Baltic Sea Action Group, John Nurminens stiftelse, Håll Skärgården Ren rf och Emmaus Åland.

Mer information:

Anne-Maria Salonius
Chef Ålandsbanken Finland
tel. +358 40 733 1106
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Crista Hietala
Marknads- och kommunikationschef Ålandsbanken Finland
tel. +358 40 646 3501
crista.hietala@alandsbanken.fi


Skräpet bort från snönlassen – Clewat, som specialiserar sig på rening av vattendrag, får Östersjöprojektets huvudbidrag

Ålandsbankens Östersjöprojekt mottog rekordmånga ansökningar om finansiering

För Ålandsbankens Östersjöprojekt var det ett framgångsrikt år: projektet mottog rekordmånga ansökningar, hela 168 stycken, och i år finansieras olika projekt för att förbättra tillståndet i Östersjön med ett svindlande belopp på 500 000 euro.

Clewat Oy, som är specialiserat på rening av vattendrag, får i år det största enskilda finansieringsbeloppet ur Ålandsbankens Östersjöprojekt, 130 000 euro. Finansieringen kommer att användas för att utveckla företagets innovativa snösmältningsmetod. Vid snödumpning hamnar flera tusen kilo skräp och miljontals mikroplastartiklar i Östersjön varje vinter.

Marko Kärkkäinen, kommersiell direktör på Clewat, säger att fördelen med Clewats innovation är att snösmältningen i sig är koldioxidfri. Clewats maskin kan drivas helt och hållet med el genom att utnyttja kraften i strömmande vatten.

– De problem som orsakas av klimatförändringarna samt förlusten av den biologiska mångfalden kräver effektiva, miljövänliga lösningar och expertis, säger Kärkkäinen.

Finansiering för ett bättre Östersjön

Under den gångna vintern har Clewat varit involverat i att med hjälp av el smälta hundratals lastbilslass med snö i Helsingfors. Med deras maskin har nästan allt skräp filtrerats bort från snön, allt från cyklar till knappnålshuvuden. Med den finansiering som nu beviljas kommer Clewat att kunna testa en ny, större variant av ekologisk snösmältning vid Östersjöns stränder.

Clewat är ett företag specialiserat på miljöteknik som tillverkar farkoster för rening av vattendrag. Farkosterna kan filtrera plastavfall, skadlig vegetation och olja ur vattendrag. Ålandsbankens Östersjöprojekt har redan tidigare finansierat Clewats projekt för att förbättra tillståndet i Östersjön.

– Östersjön är vårt hemmahav. Låt oss nu på riktigt ta hand om vårt eget hav, och därefter kan vi ta de lösningar som har visat sig fungera vidare till världens hav, påpekar Kärkkäinen.

Anne-Maria Salonius, ordförande i Östersjöprojektets jury och chef för Ålandsbanken Finland, är mycket glad över hur mångsidiga och fantasifulla projekt det finns för att förbättra Östersjöns tillstånd.

– Vi är glada över att kunna möjliggöra många meningsfulla projekt. Tillsammans kan vi åstadkomma förändring, säger Salonius.

Våtmarker, forskningsprojekt och ungdomars engagemang

Mariehamns stad får 80 000 euro i bidrag från Östersjöprojektet för att bygga en våtmark i Sviby. Våtmarkerna kan minska mängden näringsämnen som orsakar övergödning, förbättra den lokala vattenmiljön och öka den biologiska mångfalden.

– Vi behöver små och stora åtgärder för att få ett friskt Östersjön, säger Ulf Simolin, miljösamordnare i Mariehamn.

Finlands miljöcentral SYKE får 42 000 euro för att studera mängden plast i sjöfåglars häckningsplatser och för att städa upp miljön. Både sjöfåglar och miljö lider av mängden plastavfall.

– Jag är oerhört glad att jag i det här projektet får arbeta för min halvsekel långa kärlek till fåglar, säger Seppo Knuuttila, specialforskare som är involverad i projektet.

För projekt för barn och ungdomar kommer Östersjöprojektet att finansiera Rotary distrikt 1410:s projekt Vattenryggsäck, vars syfte är att få barn intresserade av miljön och deras egna närliggande vattendrag. Projekt Vatten ryggsäck får 5 000 euro i finansiering från Ålandsbankens Östersjöprojekt.

– Finansieringen kommer att göra det möjligt för oss att sammanställa material samt sprida produkter och information om projektet. Tidigare har vi gjort allt som ideellt arbete, säger Anita Häggblom, guvernör i Rotarydistriktet.

Ålandsbanken stödjer sina långsiktiga partners

Syftet med Östersjöprojekt-juryns finansieringsbeslut är att möjliggöra långsiktiga samarbeten mellan olika aktörer. Ålandsbanken kommer i år återigen att stödja sina långsiktiga samarbetspartner med över 200 000 euro. Bland annat Baltic Sea Action Group, John Nurminens stiftelse och Race for the Baltic får finansiering.

Östersjöprojektets finansiering grundar sig på depositioner på Ålandsbankens Östersjökonton. Banken donerar varje år ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona till miljöarbete. Ansökan om finansiering via Östersjöprojektet anordnades ifjol för sjätte gången. Ålandsbanken har genom åren donerat närmare 2 800 000 euro till förmån för miljön.

– Genom den årliga finansieringen samt de finansierade projekten och aktörerna konkretiseras även var och en av våra kunders depositioner för att förbättra Östersjöns tillstånd och skydda miljön, säger Anne-Maria Salonius.

Resultat för Ålandsbankens Östersjöprojekt 2020:

Rehabiliteringsplan för Vahtolanlahti, 5 500 €

Rotary Vattenryggsäck, 5 000 €

Ådans vänner, 10 000 €

Clewat, Snowhow-projekt, 130 000 €

Mariehamns stad, Svibyåns våtmark, 80 000 €

SYKE – Finlands miljöcentral, Plast i sjöfågelbon, 42 000 €

Baltic Sea Action Group, 80 000 €

Race for the Baltic, 50 000 €

WWF, 25 000 €

John Nurminens stiftelse, 80 000 euro

Mer information

Anne-Maria Salonius, direktör Ålandsbanken Finland, tel. +358 40 733 1106 anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Östersjöprojektet arbetar för ett hälsosammare hav genom att finansiera goda idéer och öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd. Med Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer att utveckla goda idéer som främjar miljön.

Stöd till miljöprojekt har varit en viktig del av Ålandsbankens verksamhet sedan 1997. Ålandsbanken har hittills stött det viktiga arbetet i både små och stora miljöorganisationer med nästan 2 800 000 euro. Årligen donerar banken upp till 0,2 procent av alla depositioner på Östersjökonton till miljöarbete.


Innovationer för ett renare Östersjön - hållbarhetswebbinarium fredag 12.3.2021!

Nu är det dags att publicera vinnarna i Östersjöprojektet. År 2020 mottog vi hela 168 ansökningar till Östersjöprojektet. Ålandsbanken har över tid donerat nästan 2 800 000 € för miljön.

I webbinariet kommer vi att diskutera Östersjöns tillstånd, lösningar för att förbättra det, företagsansvar och innovationer för att begränsa klimatförändringarna. Våra gäster är Ilkka Herlin (Baltic Sea Action Group), Pasi Vainikka (Solar Foods) och Marko Kärkkäinen (Clewat).

Ilkka Herlin, styrelsemedlem i BSAG, ger oss en inblick i varför det är så viktigt att rädda Östersjön, samt vad vi kan åstadkomma genom samarbete - som till exempel projektet Ett levande Östersjön som finansierats av Östersjöprojektet.

Därtill har vi med oss två synnerligen innovativa finska startup-företag, som fått finansiering av Östersjöprojektet tidigare år. Solar Foods framställer protein ur luften och rankades 2019 av Talouselämä bland Finlands "top 10 startups" med mest potential. Clewat grundades med hjälp av Östersjöprojektets finansiering 2018. Med hjälp av sin unika insamlare av avfall, vegetation och mikroplaster har de åtagit sig såväl nationella som globala projekt för att rädda hav och vattendrag från plast och övrigt avfall. Bägge företag berättar om sin inspirerande resa.

Välkommen att bekanta dig med morgondagens innovationer och lösningar för ett friskare Östersjön!

Program

Presentation av Östersjöprojektets resultat
Anne-Maria Salonius, chef Ålandsbanken Finland

Samarbeten behövs för att rädda Östersjön
Ilkka Herlin, Baltic Sea Action Group

Food Out of Thin Air - mat ur luften
Pasi Vainikka, vd och medgrundare, Solar Foods

Innovationer för att rädda Östersjön
Marko Kärkkäinen, kommerssiell direktör, Clewat


Vänligen notera att webbinariet är på finska.

Registrera dig för webbseminariet här.