"Vårt arbete omfattar praktiskt fältarbete för att minska näringsbelastningen från avrinningsområdet och för att återställa vattendrag och marina livsmiljöer." – WWF är en långvarig partner till Östersjöprojektet

Världsnaturfonden WWF är en långvarig samarbetspartner till Ålandsbankens Östersjöprojekt. Östersjöprojektet finansierar WWF:s verksamhet i år med 25 000 euro. Vanessa Ryan, miljöorganisationens marinexpert, berättar om WWF:s Östersjöarbete.

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut.

För mig är Östersjön både mitt vardagliga andningshål och min arbetsplats. Mitt Östersjön är ett vackert och mångsidigt hav av hopp, eftersom verktygen och metoderna för att förbättra dess tillstånd redan finns - nu måste vi förbättra själva genomförandet och mångdubbla dess effektivitet genom att involvera fler sektorer och intressenter i genomförandet!

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Ålandsbankens understöd ger en bred finansiering till WWF:s mångsidiga arbete för Östersjön. Våra aktiviteter inkluderar praktiskt fältarbete exempelvis för att minska näringsbelastningen från avrinningsområdet, för att återställa strömmar och marina livsmiljöer och för att förhindra miljöskador genom våra frivilliga oljebekämpningsteam. Att påverka nationell och internationell havs- och fiskeripolitik och dess genomförande är också en viktig del av vårt arbete.

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Vi är en långsiktig partner till Ålandsbanken och detta är mycket viktigt för oss - att förbättra Östersjöns tillstånd krävs långsiktig politisk lobbying och spridning samt replikering av bästa praxis, tillsammans med innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt som använder ny kunskap och teknik, och detta är endast möjligt med långsiktig finansiering.

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Det är svårt att välja ett favoritprojekt! Det är fantastiskt att se en sådan mångfald av projekt för att förbättra Östersjöns tillstånd, allt från att främja den cirkulära ekonomin till praktiska restaureringsprojekt. Jag önskar alla projekt lycka till och framgång, eftersom insatser för Östersjön behövs på många olika nivåer!

 

Namn: Vanessa Ryan
Titel: Meriasiantuntija, WWF
Finansiering: 25 000 euroa


“Med stöd av Östersjöprojektet minskar vi näringsbelastningen från jord- och skogsbruk som eutrofierar vattendrag samt avlägsnar näringsämnen, som redan har hamnat i havet, genom klippning av gräsmarker." John Nurminens Stiftelse räddar Östersjön för kommande generationer

 John Nurminens Stiftelse, som är känd för sitt engagemang för att bevara det maritima kulturarvet och skydda Östersjön, är en långvarig partner till Östersjöprojektet. I år finansierar Östersjöprojektet stiftelsens verksamhet med 80 000 euro. Erkki Salo, direktör för medelsanskaffning, berättar för oss om JNS:s Östersjöarbete.

 

 

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut.

Mitt Östersjön är levande, mångsidigt och ständigt föränderligt. Östersjön är också delvis okänt - det överraskar och man lär sig nya saker. Jag känner en djup respekt för och samhörighet med Östersjön, som inbjuder till äventyr.

Ett rent och välmående Östersjön innebär ljusa, minnesvärda stunder och minnen. Jag älskar de långa simturerna i öppet vatten under sommardagarna och stunderna på stränderna med min familj. Samtidigt är jag medveten om att vi befinner oss i en kapplöpning mot förlusten av biologisk mångfald - alla åtgärder måste vidtas för att rädda vår miljö. Lyckligtvis kan vi börja i vår näromgivning. Det är vårt ansvar att se till att Östersjön förblir i bättre skick för kommande generationer.

 

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Vi på John Nurminens Stiftelse, tillsammans med Ålandsbanken, räddar Östersjön och dess arv för kommande generationer. Stöd till John Nurminens Stiftelse ger resultat för Östersjön. Med hjälp av Östersjöprojektet förbättrar vi Östersjöns tillstånd genom att minska föroreningar och miljöproblem såsom övergödning och förlusten av biologisk mångfald. Vi bevarar, levandegör och kommunicerar också maritima berättelser och kulturarv för att hjälpa människor att förstå varför Östersjön måste skyddas.

Våra miljöprojekt, som stöds av Östersjöprojektet, minskar belastningen av näringsämnen från jordbruk, skogsbruk och gödseltransporter som eutrofierar vattendrag, och tar bort näringsämnen som redan har hamnat i havet genom klippning av gräsmark. Vi skyddar också den marina biologiska mångfalden genom att återställa sjögräsängar och minska utsläppen av skadliga ämnen i havet.

Vi uppmuntrar människor att vidta åtgärder för att rädda Östersjön och utforska sin relation till havet i vår utställning Okänd Östersjö på Sveaborgs slott. Utställningen med sju konstnärer är gratis och öppen till den 15 september i Levyhallen på Sveaborg.

 

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Som en operativ stiftelse är donationer och bidrag avgörande för att möjliggöra vårt arbete med att rädda Östersjön.

Ålandsbanken, som är en av John Nurminens Stiftelses långvariga huvudsamarbetspartners, spelar en viktig roll för att möjliggöra vår verksamhet. Med hjälp av finansieringen från Östersjöprojektet kan vi vidta effektiva och mätbara åtgärder för Östersjön. Östersjöprojektets finansiering är avgörande för att vi ska kunna vidta effektiva åtgärder där behovet är som störst.

 

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Ja, det har jag! Återigen, mycket imponerande innovationer för Östersjön. Det är fantastiskt att stödet riktas till ett antal viktiga aktörer för Östersjöns bevarande på lång sikt. Östersjöprojektet påskyndar viktiga nya innovationer för att rädda Östersjön, både genom den gröna energiomställningen och genom Östersjövänlig kost. Grattis till var och en av mottagarna av Östersjöprojektets finansiering - tillsammans kommer vi att rädda Östersjön!

 

Namn: Erkki Salo

Titel: Direktör för medelsanskaffning

Finansiering: 80 000 euro

 


Oy Lykkan Ab har som mål att minska näringsutsläppen från jordbruket och främja regenerativa jordbruksmetoder.

Jordbruket är fortfarande den främsta källan till kväve och fosfor som eutrofierar Östersjön. Östersjöprojektet finansierar ett projekt var syfte är att reformera jordbruksmetoderna på Åland. Miljöexpert Lena Korkea-aho berättar om projektet.

 

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut.

Min koppling till Östersjön är genom min sommarstuga i den inre skärgården, där familjen tillbringar tid med att åka båt, fiska och bada. De bästa stunderna vid havet är de tidiga sommarmorgnarna, då man kan uppleva det spegelblanka vattnet och tystnaden. Östersjön har också varit en viktig resväg för mig, eftersom jag bodde i Sverige under en lång tid och ofta reste hem till Finland med båt.

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Jordbruket är fortfarande en stor källa till utsläpp av näringsämnen i Östersjön, även om mycket arbete har gjorts för att minska utsläppen. Regenerativt jordbruk använder en mängd olika jordbruksmetoder för att maximera kontakten, öka markskyddet och låta markens mikrober arbeta. Detta bidrar till en frisk jord med ett ökande kollager. När närings- och vattenbalansen är rätt ökar den biologiska mångfalden. Jordbruksmarkernas välmående spelar en viktig roll för att skydda Östersjön genom att påverka tillförseln av näringsämnen.

Att ändra jordbruksmetoder tar tid och jordbrukare behöver stöd i förändringen. Lykkans projekt utvecklar en frivillig kompensationsmodell där företag och privatpersoner kan stödja jordbrukare som övergår till regenerativt jordbruk, vilket förbättrar markens välbefinnande genom jordbruksmetoder som bidrar till miljön och naturen. I projektet utgår man från bästa tillgängliga kunskap om hur man bedömer markhälsan och utvecklar ett koncept för mätning och övervakning i fält. Utvecklingsarbetet kommer att genomföras i samarbete med flera försöksgårdar och partners.

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Utan finansieringen skulle projektet inte kunnat genomföras. Utvecklingsarbetet kräver investeringar i både tid och pengar för provtagning, analys och uppföljning.

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Jag är fascinerad av flera av samarbetsprojekten, i vilka man söker synergier och mångsidiga miljöfördelar. Därför är min favorit bland årets pristagare Under Ytan, som kombinerar vindkraft med skydd av Östersjön. Marin odling låter som ett spännande koncept!

 

Namn: Lena Korkea-aho

Titel: Expert inom hållbarhet

Finansiering: 70 000 euro


”Kärnan i problemet är utmaningen att få människor att göra sig av med de kläder som ligger oanvända i deras garderober" - Emmy Clothing Companys innovation främjar en cirkulär ekonomi för kläder

Emmy Clothing Company Oy, Finlands största nätbutik för begagnade kläder, fick finansiering från Östersjöprojektet för att genomföra ett pilotprojekt tillsammans med det finska klädföretaget Nanso. Timo Huhtamäki, verkställande direktör för Emmy, berättar för oss om projektet.

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut.

Redan som barn hade jag som hobby att fiska gädda med fluga. När jag flyttade till Helsingfors byttes inlandsvattnen ut mot Östersjöns stränder. Det blev en rejäl överraskning för mig att se vilken ärtsoppa Östersjön höll på att bli. Upplevelsen öppnade mina egna ögon och sedan dess har jag sett på all verksamhet ur perspektivet hur vi kan minska belastningen på vårt unika hemmahav. Under min karriär har jag lanserat komposter, torrtoaletter, fiskfoder som förbättrar Östersjöns tillstånd och nu senast konsumentlösningar för cirkulär ekonomi. Jag anser att alla dessa lösningar underlättar för enskilda individer att skapa en mer hållbar värld och förbättra Östersjöns tillstånd.

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Klädindustrin är en av de mest förorenande industrierna i världen. I takt med att den cirkulära ekonomin inom klädbranschen växer har utbudet av begagnade produkter blivit en flaskhals i den cirkulära ekonomin. Kärnan i problemet är utmaningen att få människor att göra sig av med de kläder som ligger oanvända i deras garderober. Emmy hade identifierat en lösning för att göra det så enkelt och problemfritt som möjligt för människor att sälja sina kläder genom en nyckel i handen- tjänst.

Således skapade Emmy ett projekt som heter Emmyfy. Emmyfy är en kombination av teknik och tjänst som gör det enkelt för företag och organisationer att erbjuda sina kunder eller intressenter ett enkelt sätt att sälja sina kläder och tjäna pengar. Med Emmyfy blir företaget eller organisationen en accelerator för cirkulär ekonomi, eftersom dess kunder och intressenter enkelt kan sälja de kläder som ligger och sover i garderoben och tjäna pengar på cirkulär ekonomi. Det finska klädföretaget Nanso har varit först ut med att använda tjänsten.

 

 

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Finansieringen möjliggjorde den första fasen av Emmyfys utveckling och lanseringen av det första pilotprojektet för det finska klädföretaget Nanso. I praktiken innebär Emmyfy-tjänsten att Emmy och Nanso har slagit ihop försäljningen av begagnade kläder i Nansos webbtjänst. Tjänsten bygger på second hand-webbutiken Emmy, som sköter försäljningen av kläder för Nansos kunders del. Intäkterna från försäljningen av kläderna går direkt till Nansos kunder.

Det framgångsrika pilotprojektet har gjort det möjligt att erbjuda tjänsten även till andra aktörer, och under sommaren har vi fått flera intresserade företag som anslutit sig. Finansieringen från Östersjöprojektet har alltså möjliggjort pilotprojektet och därmed skapat en grund för att skala upp den cirkulära ekonomin till andra företag och organisationer.

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Personligen tycker jag mycket om Hailias affärsidé, som innebär att vi genom våra egna matval kan äta Östersjön ren. Samtidigt ökar förädlingsvärdet för småfisk, vilket kommer att påverka den finska ekonomins självförsörjning, eftersom vi kan få fisk av hög kvalitet från närmare och mer ekologiska källor. Jag hoppas att varje finländare inom en snar framtid får möjligheten att bekanta sig med småfiskprodukter i skolan genom skolmåltider.

 

Namn: Timo Huhtamäki

Titel: Verkställande direktör

Finansiering: 30 000 euro


"Tanken bakom vårt projekt är att möjliggöra användningen av koldioxidsnåla elektriska bränslen inom sjötransporter och hamnområden" - P2X Solutions

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut? Vad betyder Östersjön för dig?

Nedan har vi samlat några tankar om hur vårt Greenteam ser på Östersjön och vad det betyder för oss.
"Östersjön är ett löfte om frihet och äventyr."
"Östersjön är en vind som fladdrar i håret och en våg som glittrar i ögonen ger dig kraft att fortsätta."
"Östersjön för in naturen i stadsmiljön och skapar en maritim miljö för vandring och motion."
"Östersjön är ett stolt hem för sill."
"Östersjön förbinder Finland med Europa."
"Östersjön innebär ett skärgårdsäventyr."

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Tanken med vårt projekt är att utforska koldioxidsnåla hamnvärdekedjor i Östersjön och därmed möjliggöra införandet av nya elektriska bränslen med låga utsläpp (grön vätgas, e-metan, e-metanol och e-ammoniak) för både sjötransporter och hamnområden.  Införandet av elbränslen minskar koldioxidutsläppen och begränsar därmed klimatförändringen. Att mildra klimatförändringarna förbättrar i sin tur välbefinnandet för den ömtåliga biologiska mångfalden i kust- och havsområden.  Vi fokuserar också på säkerhets- och licensfrågor för elektriska bränslen, så att införandet av nya bränslen kan genomföras på säkrast möjliga sätt för Östersjön.

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Vi är fast beslutna att främja införandet av nya gröna lösningar i hela vår värdekedja och öka medvetenheten om dem även i samhället i stort. Finansieringen ur Östersjöprojektet ger oss möjlighet att fortsätta vårt arbete med att främja införandet av nya gröna lösningar och därmed göra ett konkret arbete för att skydda Östersjön, som ligger oss varmt om hjärtat.

 

 

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Vi skickar en särskild hälsning till de små fiskarna i Hailia! Förhoppningsvis kommer vi snart att kunna äta Östersjön ren även i våra lokala butiker. Grattis även till alla andra fantastiska projekt som fått finansiering!

 

Namn: Jenni Borg  

Titel: Specialist, P2X Solutions Oy

Finansiering: 60 000 euro

 


”Näringsämnen från Östersjön fungerar som råmaterial för algodling" - Projekt Björskär (OX2, Nemo Seafarms, Under Ytan)

Berätta först, hur ser ditt Östersjön ut? Vad betyder Östersjön för dig?

Vårt Östersjön är ett väldigt vackert, men samtidig skört hav. Det har funnits med oss alla från barnsben upp till vuxen ålder som en trygg hamn, med alla dess holmar, skär, grynnor och öar. Det var här vi tog våra första simtag och det var här vi såg vår första gädda, spigg och abborre. Östersjön gav oss alla fascinationen för havet och det magiska livet under ytan. Men magin håller dock på att försvinna och vi ser inte längre all dess vackra marina mångfald. Vi behöver skydda, restaurera och återuppliva igen i vårt älskade hav. Vårt Östersjön ska leva, det är vårt hav.

 

 

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Vår projektidé började redan tidigare, innan vi alla ens hade träffats. Vi hade alla inom våra företag bestämt oss för att öka biodiversiteten och minska övergödningen i Östersjön. Vi hade olika idéer och tankar om hur det skulle gå till, men det var först när vi väl träffades och började diskutera våra idéer som bitarna föll på plats. I vårt projekt studerar vi olika odlingsförhållanden under vattenytan, såsom olika ytor för olika arter, särskilt alger. Makroalger är effektiva på att absorbera näringsämnen från havet. I vårt projekt fungerar näringsbelastningen från Östersjön som ett råmaterial för algodling.

I projektet kombinerar vi våra respektive industrier till multifunktionella områden som producerar fossilfri energi och skapar mervärde för vår marina miljö, samtidigt som vi kan minska övergödningen med hjälp av bland annat tång, alger och musslor och på sikt hjälpa fiskbestånden att återhämta sig. Det är något som inte har testats tidigare, men i vår vision kommer det att vara en självklarhet i framtiden.

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Betydelsen av finansieringen är stor för oss. Den innebär att vi har möjlighet att skala upp ett flertal åtgärder för att förbättra Östersjön och samtidigt utveckla många fler i både större och mindre skala. Med finansieringen kan vi förbättra Östersjöns tillstånd i en snabbare takt och samtidigt lära oss mer om dess värdefulla och ömtåliga ekosystem.

 

 

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Vi ser många synergier mellan de olika projekten. Vi hoppas att vi får möjlighet att samarbeta i framtiden. Vi hälsar Lykkan Ab och deras regenerativa jordbruksprojekt varmt välkomna med. Vi har ett antal olika idéer om samarbete som rör bruket av både land och hav med regenerativa metoder, och vi hoppas vi få tillfälle att träffas för att utbyta idéer kring hur vi bäst kan kombinera våra respektive verksamheter, metoder och framtida produkter.

 

Namn: Lotta Nummelin (OX2 Åland), Magnus Hanstén (Nemo Seafarms) och Joel Lindholm (Under Ytan)

Titel: Projekt Björskär

Finansiering: 70 000 euro

 


“Nu äter vi Östersjön ren” - Hailia Nordic Oy

Berätta först, hur ser ditt Östersjön ut? Vad betyder Östersjön för dig?

Jag är uppvuxen i skärgården och för mig är Östersjön livsviktigt. Jag har sedan barnsben tillbringat mina somrar vid havet, och det är än idag den plats där jag mår allra bäst. Nära havet.

Under årens lopp har jag sett konkreta förändringar i Östersjöns mående, men också i hur vi förhåller oss till havet. Tack vare forskning har medvetenheten ökat och idag är det för många en självklarhet att göra val som gynnar Östersjön.

 


Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Maten vi äter har en direkt inverkan på miljön. Genom enkla val i vardagen kan vi göra stor skillnad. Vår idé är att äta Östersjön ren. Hur kommer det sig? I genomsnitt beror ca 60 % av finländarnas näringsbelastning på Östersjön på våra matvanor. Köttproduktionen är känd för att vara en stor källa till utsläpp av näringsämnen, medan transporterna av importerad fisk i sin tur orsakar koldioxidutsläpp. Det nuvarande sättet att konsumera och leva är inte hållbart. Samtidigt vet vi att strömmingens koldioxidavtryck är mycket litet och, framför allt, att strömmingsfångsten avlägsnar betydande mängder näringsämnen, som förorenar havet, från Östersjön. Fisken i sig är också hälsosam: den är rik på omega-3 och D-vitamin.  Finlands strömmingsfångst är cirka 100 miljoner kg per år. Detta motsvarar den årliga produktionen av nötkött och kyckling som produceras i Finland. Både i kilogram och i euro, är strömmingen alltså vår viktigaste fångst inom fiskerinäringen. Tyvärr landar endast 3 % av strömmingsfångsten på de finländska matborden. Majoriteten av strömmingsfångsten blir foder för pälsdjur.

Hailia Nordic Oy är ett startupföretag inom livsmedelsteknologi, vars främsta uppgift är att erbjuda inhemska, hållbara, hälsosamma och välsmakande fiskprodukter gjorda av underutnyttjade småfiskar till storkök och restauranger, men också till hemmakök. Kärnan i vår idé är en ny produktionsteknik för att göra småfiskar tillgängliga för livsmedelsindustrin. Med finansiering från Östersjöprojektet kommer produktionstekniken att skalas upp till fabriksskala.

Genom att erbjuda bra alternativ till importerad fisk och använda vår egen vilda fisk på ett smartare sätt, kan vi utnyttja Östersjöns utrymme och påverka miljöns välbefinnande på många sätt.

 


Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Det är framför allt ett erkännande att vi är på rätt väg och en uppmuntran att fortsätta det jobb som vi tror är bra för Östersjön. Vi är oerhört stolta över den finansiering vi fått ta del av, eftersom den kommer att hjälpa oss att uppnå de konkreta mål vi har satt upp.


Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet?
Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Det är omöjligt att välja ett enskilt projekt, eftersom samtliga jobbar för Östersjöns bästa. Det finns också en stor bredd med olika infallsvinklar. Jag vill dock nämna BSAG eftersom jag följt deras arbete under flera års tid och jag beundrar det jobb de gör för att utveckla ett hållbart jordbruk och säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion.

 

Namn: Michaela Lindström
Titel: Verkställande direktör, Hailia Nordic Oy
Finansiering: 60 000 euro


Ålandsbankens Östersjöprojekt delar ut en rekordsumma på 615 000 euro till innovatörer, startups och aktiviteter som främjar Östersjöns mående

Ålandsbankens Östersjöprojekt delar ut en rekordsumma på 615 000 euro till innovatörer, startups och aktiviteter som främjar Östersjöns mående

”Nu äter vi Östersjön ren”, så sammanfattar livsmedelsteknologiföretaget Hailia Nordic Oy sin innovativa lösning för att förbättra Östersjöns mående. Startup-företagets affärsidé är att ta Östersjöns underutnyttjade småfisk, t.ex. strömmingen, och förädla den till miljövänliga livsmedel med hjälp av ny produktionsteknik. I dagsläget hamnar nämligen knappt tre procent av Finlands årliga strömmingsfångst på matbordet.

”Fosfor och kväve, som är de främsta orsakerna till övergödningen, försvinner med fiskfångsterna. Om vi åt mer strömming och mindre kött, importerad lax och tonfisk så skulle Östersjön må bättre”, säger Hailia Nordics VD Michaela Lindström.

Hailia Nordics projekt om förbättring av produktionsteknik som skulle göra det möjligt att förädla småfisk i stor skala övertygade juryn i Östersjöprojektet. Livsmedelsteknik-startupen får 60 000 euro från Östersjöprojektet.

”Att använda mer östersjöströmming och annan småfisk till livsmedel än vad vi gör idag skulle vara ett effektivt sätt att främja Östersjöns tillstånd. Hailia Nordic har utvecklat en innovativ teknik, de har redan färdiga produkter och en affärsmodell som utgår från professionella kök. Det är en bra startpunkt”, säger Anne-Maria Salonius, juryordförande för Östersjöprojektet och direktör för Ålandsbanken i Finland.

Östersjöprojektet finansierar också det svenska energibolaget OX2, Nemo Seafarms och Under Ytans gemensamma projekt. Projektet ska undersöka hur olika undervattenodlingar påverkas av olika förhållanden och hur olika ytor fungerar för olika arter, framför allt alger. Forskningen som sker vid ön Björkskär bidrar till ökad förståelse för hur infrastrukturen i havsvindkraftsparker skulle kunna användas för havsbruk. Detta skulle i sin tur bidra till att öka den biologiska mångfalden i Östersjön och minska övergödningen. Projekt Björkskär får 70 000 euro.

”Makroalger tar effektivt upp näring från havet. I vårt projekt fungerar Östersjöns övergödning som råvara för algodling. Tång skulle i större utsträckning kunna användas som livsmedel eller foderingrediens”, säger Magnus Hanstén som är VD på Nemo Seafarm.

Jordbruket är fortfarande den största källan till kväve och fosfor som orsakar övergödningen av Östersjön. Startupföretaget Oy Lykkan Ab syftar i sitt projekt till att främja regenererande odlingsmetoder och minska näringsutsläppen från jordbruket. Projektet utvärderar odlingsmetodernas inverkan på marken och hur man kan verifiera effekterna. Projektet genomförs med flera försöksgårdar och ett partnerföretag. Oy Lykkan Ab får 70 000 euro från Östersjöprojektet.

”Målet med projektet är att visa att odlingsmetoder kan påverka odlingsmarkens hälsa och samtidigt minska utsläppet av näringsämnen”, säger Lykkans projektkoordinator Lena Korkea-Aho.

Vätgasföretaget P2X Solution som tillverkar elektrobränsle får för andra året i rad finansiering. Östersjöprojektets bidrag på 60 000 euro kommer att användas för att utreda förutsättningarna för elektrobränsleanvändning i hamnområden.

”Den gröna omställningen kommer att göra elektrobränsleproduktion allt vanligare i Östersjöregionen under det här årtiondet. Innan vi kan införa koldioxidsnåla bränslen inom sjöfarten måste vi undersöka infrastrukturen i hamnarna. Vårt projekt undersöker vad som krävs för säker överföring av elektrobränslen och tankning av fartyg. Hamnområdenas skydds- och licensbestämmelser måste utredas. Det är avgörande för att skapa koldioxidsnåla värdekedjor för hamnområden”, säger P2X VD Herkko Plit.

Cirkulär ekonomi, elektrobränslen, havsbruk och jordbruksinnovationer

Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar i år östersjöfrämjande projekt med en rekordstor summa - 615 000 euro. Av detta belopp kommer 270 000 euro att användas för att stödja Östersjöprojektets långvariga samarbetspartners:

Baltic Sea Action Group, John Nurminens stiftelse, Race For The Baltic, WWF samt Håll Skärgården Rens ”Snygg Beach”-projekt.

Startups och innovationer som fått finansiering eftersträvar lösningar som främjar Östersjöns tillstånd genom till exempel cirkulär ekonomi, elektrobränslen och havsodling.

Emmy Clothing Company Oy driver Finlands största nätbutik för begagnade kläder. De får 30 000 euro från Östersjöprojektet. Företaget är en pionjär inom den cirkulära ekonomin för kläder och bygger digital teknik som gör det enkelt för företag och organisationer att sälja vidare begagnade kläder.

En mer cirkulär klädekonomi tacklar koldioxidutsläppen och förbättrar råvaruanvändningen. Klädindustrin beräknas stå för upp till 10 % av de globala koldioxidutsläppen och textilier är på plats fyra när det kommer till råvaru- och vattenförbrukning.

Över 4 miljoner för Östersjöns väl

Ålandsbankens Östersjöprojekt har sedan starten 2014 stött östersjöfrämjande projekt med 4,4 miljoner euro. Projektet finansierar startupföretag, idéer och aktiviteter vars syfte är att förbättra Östersjöns tillstånd.

Dessa får bidrag från Östersjöprojektet:

BSAG, 85 000 €

Emmy Clothing Company Oy, 30 000 €

Hailia Nordic Oy, 60 000 €

John Nurmisen Säätiö, 80 000 €

Oy Lykkan Ab, 70 000 €

Projekt Björkskär, 70 000 €

P2X Solutions Oy, 60 000 €

Race For The Baltic, 50 000 €

Snygg Beach, 30 000 €

Stiftelsen Skansen, Baltic Sea Science Center, Marint Kunskapscenter, 15 000 €

WWF, 25 000 €

Östersjöfonden, 40 000 €

För mer information, kontakta

Anne-Maria Salonius, Direktör Ålandsbanken Finland
tfn +358 40 733 1106, anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Crista Hietala, Marknads- och kommunikationschef, Ålandsbanken Finland,
tfn. +358 40 646 3501, crista.hietala@alandsbanken.fi


Nordiska rådets miljöpris till projekt finansierat av Ålandsbankens Östersjöprojekt – ”Finansieringen förvandlade ord till handling”

Mariehamns stad fick Nordiska rådets miljöpris 2022 för Nabbens stadsvåtmark.

Temat för årets miljöpris var Naturbaserade lösningar – ett mångsidigt svar på samhällets stora utmaningar.

Priskommittén motiverade våtmarksprojektet med att det bland annat renar vattenmiljön och tillför positiva effekter på växt- och djurlivet. Dessutom för det natur och djur närmare stadsborna, fungerar som ett rekreationsområde för stadsbor och främjar därmed också människors sociala välbefinnande.

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ, som bildades 1952. Rådet har 87 valda ledamöter från Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark, Åland, Färöarna och Grönland.

Finansiering förvandlar ord till handling

Nyheten om vinsten väckte särskilt stor glädje hos Ålandsbanken, eftersom banken har finansierat Mariehamns stads miljöarbete flera gånger via Östersjöprojektet: år 2020 tilldelades våtmarken Sviby 80 000 euro och 2017 fick Nabbens våtmarksprojekt 35 000 euro.

– Att få finansiering från Ålandsbanken gjorde att projektet gick från ord till handling, säger Ulf Simolin, miljösamordnare på Mariehamns stad.

Nabbens våtmark vid Slemmern i Mariehamn, som nu tilldelats miljöpriset, förverkligades genom finansiering från bland annat Östersjöprojektet. Våtmarksområdet med tillhörande dammar och naturnära reningsmetoder skapar förutsättningar för borttagning av mikroplaster, näringsämnen och andra föroreningar. På andra sidan av staden, i Sviby, kommer man utöver våtmarken även att bygga grönområden och vandringsleder.

Projekten har haft en central roll i att förbättra vattenkvaliteten kring Mariehamn och även Östersjön bredare.

- Vi är stolta över att ett projekt som finansierats av Östersjöprojektet får ett sådant prestigefyllt erkännande. Det visar att vi tillsammans kan påverka och förbättra saker, säger Anne-Maria Salonius, chef Ålandsbanken Finland.

- Det är precis vad Östersjöprojektet handlar om – idéer som i bästa fall kan växa, inspirera till nya projekt, knyta an till varandra och i slutändan bidra tillsammans för Östersjöns tillstånd.

 

Mer information:
Anne-Maria Salonius
direktör Ålandsbanken Finland
Tel. +358 40 733 1106
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

 

Finansieringsansökan för Ålandsbankens Östersjöprojekt 2022 är nu öppen och avslutas 15.2.2023. Östersjöprojektet är Ålandsbankens miljöprojekt vars syfte är att hitta nya idéer och innovationer för att förbättra Östersjöns tillstånd. Finansieringsansökan ordnas nu för åttonde gången och i år delar Ålandsbanken ut upp till 550 000 euro.

Här kan du läsa mer om Östersjöprojektet https://itameriprojekti.fi/

Linkki rahoitushakuun https://ostersjoprojektet.fi/ansok-om-finansiering/


Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar forskning om grön vätgas och andra projekt med en rekordstor pott på 550 000 euro.

Energiproduktionen är i ett brytningsskede och utsläppsfri energi är en viktig faktor för att mildra klimatförändringen. Att nyttja den till förmån för sjöfarten i Östersjön skulle innebära en lättnad för Östersjön. I år finansierar Ålandsbankens Östersjöprojekt bland annat ett projekt som undersöker möjligheterna att använda grön vätgas för sjöfart. Sammanlagt får 11 projekt stöd till ett sammanlagt värde på 550 000 euro.

Östersjöprojektet arbetar för ett hälsosammare hav genom att finansiera goda idéer och öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd. Ålandsbanken har hittills stött det viktiga arbetet i både små och stora miljöorganisationer med 3 800 000 euro och stöder även i år många nya innovationer och ledande aktörer i Östersjön.

P2X Solutions, som producerar grön vätgas, får 75 000 euro för objektiv forskning som ska hjälpa branschaktörer att investera i utsläppsfri teknik samt möjliggöra för vätgasproducenter att fokusera på produktion av säkra och utsläppsfria marina bränslen.

"Sjöfarten i Östersjön har en betydande potential för att minska sina utsläpp. Som stöd för sina investeringar behöver rederier och andra operatörer en solid kunskapsbas om koldioxidneutrala drivmedel såsom grön vätgas och förnybara syntetiska elektriska bränslen som framställs av det, exempelvis e-metan, e-ammoniak och e-metanol. Därtill behöver man kunskap om säkerheten hos dessa bränslen. Finansieringen ur Ålandsbankens Östersjöprojekt möjliggör en utredning av vårt SH2ORE -projekt, vars syfte är att uppnå hållbara och positiva klimat- och miljöeffekter i Östersjöregionen", säger Herkko Plit, verkställande direktör för P2X.

"Östersjön behöver nya innovationer och framför allt lösningar som har potential att göra stor skillnad för miljön. Därför tycker vi att det är viktigt att stödja sådana här intressanta initiativ", säger Anne-Maria Salonius, direktör Ålandsbanken Finland och ordförande för Östersjöprojektet.

Flexens projekt med banbrytande fiskodling får 50 000 euro. Projektet undersöker hur man bäst återanvänder näringsämnen och energieffektivitet, samt visar att det är möjligt för fiskodlare till havs att flytta sin verksamhet upp på land och på så sätt minska näringsbelastningen i havet.

”Det är fantastiskt att vi genom det här projektet kan förbättra Östersjöns tillstånd genom att främja energieffektivitet, näringscykeln och andra koncept för cirkulär ekonomi inom fiskodling", säger Szilvia Haide, energispecialist på Flexens.

 

Kartapplikation får den största potten

Det största bidraget på 130 000 euro tilldelas i år Avoin Ry för vidareutveckling av en kartapplikation för hållbar markanvändning. Syftet är att göra det enklare för markägare att skydda Östersjön och hitta sätt att bekämpa klimatförändringen.

"Det är en stor ära att få en betydande donation från Ålandsbanken. Vårt projekt kommer att vidareutveckla Avoin Map-kartan, så att primärproducenter kan samla in vatten- och koldata för varje gård, fält och gröda samt planera deras utveckling i förhållande till det regionala genomsnittet. Vi samarbetar med primärproducenter, livsmedelsföretag och europeiska forskningsinstitut. Våra IT-experter ser nu tillsammans med intressenterna fram emot ett meningsfullt arbete - karttjänstens nya funktioner kommer att vara klara i slutet av 2023", säger Otso Valta, ordförande för Avoin Ry.

Östersjöprojektet finansierade projektstarten 2019.

 

Östersjöns biologiska mångfald är hotad

Bland årets mottagare finns ledande Östersjöaktörer som BSAG, John Nurminens Stiftelse, WWF Finland och Håll Skärgården Ren rf, som gör ett väldigt värdefullt och långsiktigt arbete för att rädda Östersjön. Ett centralt tema är biologisk mångfald, som är ett hett ämne just nu. Mångfalden är också hotad i Östersjöns ömtåliga ekosystem och konkreta åtgärder behövs snarast för att stoppa förlusten av arter.

BSAG:s projekt Ett levande Östersjön har som primärt mål att förbättra skyddet av Östersjöns marinbiologiska mångfald och underlätta inrättandet av privata skyddsområden. Östersjöprojektet finansierade projektets uppstart hösten 2019 och fortsätter som finansiär och strategisk partner för tredje året i rad med 80 000 euro.

"Östersjöns biologiska mångfald är hotad och det är viktigt att vidta åtgärder för att förbättra situationen. Ett fortsatt samarbete med BSAG är ett viktigt sätt att påverka tillståndet för den marina naturen och främja Östersjöns välbefinnande", säger Anne-Maria Salonius.

 

Resultat för Ålandsbankens Östersjöprojekt 2021:

· Avoin ry 130 000 €

· P2X Solutions Oy 75 000 €

· Flexens Oy Ab 50 000 €

· Diskpåse till småbåtar 10 000 €

· Snygg Beach, Håll Skärgården Ren rf, 90 000 €, 30 000 €/år

· BSAG 80 000 €

· John Nurminens Stiftelse 80 000 €

· Race For The Baltic 50 000 €

· WWF 25 000 €

· Östersjöfonden 10 000 €

· ReGeneration 10 000 €

 

Tilläggsinformation

Anne-Maria Salonius, direktör Ålandsbanken Finland
Tel. +358 40 733 1106, anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Östersjöprojektet arbetar för ett hälsosammare hav genom att finansiera goda idéer och öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd. Med Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer att utveckla goda idéer som främjar miljön.