Skärgårdshavets största enskilda marina skyddsområde inrättades med hjälp av Östersjöprojektet - Baltic Sea Action Group fortsätter sitt unika Ett levande Östersjön-projekt.

Ett levande Östersjön -projektet fokuserar på privatägda vatten, eftersom en stor del av den marinbiologiska mångfalden som behöver skyddas finns i privatägda områden. Anna Klemelä, projektledare på Baltic Sea Action Group, berättar vad som gör henne glad över de projekt som finansieras av Östersjöprojektet och vad BSAG har uppnått med hjälp av finansieringen.

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut? 

Mitt Östersjön är överraskande och mystiskt i sin mångfald. Under ytan, dold för människans ögon, finns en annan verklighet. De senaste åren har jag tillbringat vintrarna på Själö i Skärgårdshavet, där Östersjöns närvaro på ett naturligt sätt förstärks. Östersjön kan, framför allt på en ö, betyda tystnad och lugn, men också häftiga stormar och en oemotståndlig naturkraft som sätter saker i perspektiv.

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

I Ett levande Östersjön -projektet skyddar vi olika undervattensområden, med fokus på privatägda vatten. Forskning visar att en stor del av de populationer av undervattensvarelser som behöver skyddas finns i privatägda områden. Vi identifierar områden som är lämpliga att skyddas, har kontakt med ägarna och underlättar dialogen mellan ägare och miljöexperter. Vi vill att privat bevarande ska vara frivilligt och bygga på ett konstruktivt samarbete med vattenområdets ägare. Genom information till allmänheten ökar vi också medvetenheten om Östersjöns unika karaktär, samt hur vackert det är under ytan. Att skydda Östersjöns biologiska mångfald är viktigt eftersom den rika biologiska mångfalden i ekosystemet kan bekämpa hot som övergödning och klimatförändringar.

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Tack vare finansieringen från Östersjöprojektet har vi kunnat genomföra Ett levande Östersjön -projektet och således främja skyddet av den biologiska mångfalden i Östersjön. Finansieringen har hjälpt oss att fokusera på att bevara vår unika marina miljö, som har utvecklats med stormsteg under projektets gång. Till exempel inrättades Skärgårdshavets största privata skyddsområde, Gullkrona, med finansiering från Östersjöprojektet. BSAG är även involverat i två andra projekt för att förbättra marinbiologins tillstånd, och där bidrar Östersjöprojektet med ett betydande bidrag i samfinansieringen.

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Det är glädjande att se stor diversitet i de projekt som finansieras av Östersjöprojektet, eftersom de problem som Östersjön står inför också är olika och kräver olika typer av lösningar. Projekt Björkskär, där man undersöker om infrastrukturen för vindkraftsparker lämpar sig för marin odling, imponerar till exempel både med sin aktualitet och sina insatser för att främja den biologiska mångfalden under vattnet.


Håll Skärgården Ren rf:s fadderskolprogram kombinerar teori och praktik - "Utan Östersjöprojektet hade detta förblivit en idé" 

Håll Skärgården Ren rf:s projekt Snygg Beach, som är en långvarig partner till Östersjöprojektet, startade med finansiering från Östersjöprojektet. Nu har projektet utvidgats till ett fadderskolprojekt som omfattar hela det finska grundskolesystemet, vilket Julia Jännäri, programchef för HSR rf, förklarar mer i detalj. 

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut. 

För mig är Östersjön en fristad som ger mig ro i själen. De lerbaserade stränderna vid kusten i sydvästra Finland och de klippiga grottorna i den yttre skärgården ligger mig bägge varmt om hjärtat. Jag känner mig som mest fridfull när jag tillbringar tid på min stuga i Vänö skärgård. När man både arbetar och tillbringar tid vid havet kan man inte blunda för dess problem och nöd. Därför är det fantastiskt att se hur aktörer som Östersjöprojektet kan främja ett brett spektrum av projekt för att förbättra havets tillstånd. 

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd? 

Håll Skärgården Ren rf är involverad i Östersjöprojektet genom fadderskolprogrammet Snygg Beach. Syftet med programmet är att erbjuda alla finska grundskolor en kostnadsfri aktivitet för att hjälpa barn att lära sig om nedskräpning och nedskräpningens effekter på vattendrag. Programmet kombinerar teori och praktik, som en motvikt till klassrumsundervisningen stärker eleverna sin relation till naturen genom att ta hand om sin egen fadderstrand. 

Syftet med det skolövergripande programmet är att ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar för att värna om miljön och främja noll nedskräpning. 

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet? 

Finansieringen av Östersjöprojektet är själva livskraften för vår miljöfostran. Fadderskolprogrammets moderprogram Snygg Beach, startades med stöd av Östersjöprojektet och Östersjöprojektet har gjort det möjligt för programmet att fokusera ännu mer på miljöutbildning. Utan Östersjöprojektet skulle fadderskolprogrammet Snygg Beach antagligen ha förblivit en idé, så vi är mycket tacksamma för det stöd och förtroende som Östersjöprojektet har visat för vårt arbete. 

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt! 

Östersjöns utmaningar har återigen tacklats på ett verkligt tvärvetenskapligt sätt och alla projekt är extremt bra, så det är svårt att lyfta fram något framför de andra. 

Min personliga favorit är dock kanske Hailia Nordic Oy:s projekt som höjer profilen för Östersjöns "skräpfiskar" och förädlar produkterna till människors matbord. Syftet med projektet blir tydligt även för vanliga människor som inte känner till Östersjöns problem, och alla kan delta i det genom att ibland ersätta proteinkällan i sin måltid med Östersjöfisk, så att det både främjar en hälsosam matkultur och minskar övergödningen. Det är fantastiskt att du kan ta hand om vår älskade Östersjö genom att njuta! 


Baltic Sea Science Center öppnar dörrarna för gymnasieelever, knyter samman unga människor och uppmuntrar till ansvarstagande

BSSC, som ingår i Skansen i Stockholm, och Marint Kunskapscenter i Malmö samlar forskare, experter och ungdomar från hela Sverige för att öka kunskapen om Östersjön. Gemensamma evenemang och möten, även i en digital miljö, ger unga människor verktyg för att påverka Östersjöns tillstånd. Enhetschef Anna Björn och verkställande direktör Michael Palmgren berättar mer om projektet.

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut?

Anna: Jag njuter av havet till fullo, både ovan och under ytan. Mitt Östersjön är unikt, fantastiskt och levande. Det är ett hav som knyter oss samman med varandra. Visst finns det utmaningar, men de måste vi axla och fortsätta ta oss an.

Michael: För mig är framtidens Östersjön ett levande havsområde som knyter samman länderna runtomkring. För närvarande är Östersjön ett stressat havsområde med övergödning och överfiske, men genom att öka medvetenheten om havet ho oss alla kan vi förändra detta. Ett friskt, rent och produktivt hav är avgörande för oss alla.

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Anna: Vår idé är att uppmuntra ungdomar att göra sin röst hörd och se att de kan bidra till förändring. Vi har märkt att många ungdomar har många tankar, förhoppningar och ideal och att de vill ta ansvar. Vi måste ge dem möjligheten att göra det, utan att lägga all tyngd på deras axlar. Att låta ungdomar träffas och diskutera samtidigt som de lär sig och får känna hopp är vägen framåt. Kunskap är en oerhört viktig och helt avgörande faktor för att det skall vara möjligt att förbättra Östersjön.

Michael: Vi vill ge ungdomarna information, verktyg att förändra och en röst för att bli delaktiga i framtida beslut som rör Östersjön. Ungdomar är framtidens beslutsfattare.

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Finansieringen har öppnat vägen för att göra projektet ännu bättre. Den har gjort det möjligt för oss att utvidga konceptet, som syftar till vars mål är att nå ännu fler ungdomar och ge dem en plattform.

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Anna: Jag tycker att Projekt Björkskär är enormt intressant! Att se ett samlat projekt kring vindkraft och biologisk mångfald och möjligheterna vindkraftparker kan medföra är helt klart i linje med grön omställning när den är som bäst.

Michael: Projekt Björkskär är även ur min synpunkt intressant. Jag ser likheter med de som vi sett vid Öresundsbron och vindkraftsparkerna här i södra Östersjön. Alla pelare blir artificiella rev med musslor, alger och mängder av fisk. Jag fäste uppmärksamhet även vid Hailia Nordics projekt som förädlar strömming till livsmedel.

Namn: Anna Björn, enhetschef på Baltic Sea Science Center och Michael Palmgren, verksamhetschef för Naturrum Öresund/Marinskunskapscenter

Finansiering: 15 000 euro


Race For The Baltic, som fokuserar på att förhindra övergödning av Östersjön, är en långvarig partner i Östersjöprojektet.

Östersjöprojektet finansierar Race For The Baltic med 50 000 euro i år. Helene Isander, kommunikationsdirektör, berättar om organisationens arbete med Östersjön.

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut?

Östersjön är en viktig del av vår kultur och som en stiftelse som är dedikerad till att främja ett friskt Östersjön, har vi en stark koppling till havet

Östersjön står inför stora utmaningar. Övergödning, döda zoner och förlusten av marint liv är allvarliga problem som kräver omedelbara åtgärder. För oss som organisation betyder ett friskt Östersjön mycket. Det handlar om att skydda och bevara den biologiska mångfalden, säkerställa att våra havsresurser är hållbara och tillgängliga för kommande generationer. Dessutom är Östersjön en plats för rekreation och avkoppling, där vi och många andra kan njuta av vårt unika innanhav.

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Våra projekt fokuserar på att minska inflödet av näringsämnen till Östersjön genom att implementera innovativa åtgärder och lösningar. Genom att samarbeta med olika aktörer, företag och organisationer strävar vi efter att maximera vår påverkan och bidra till att förbättra Östersjöns tillstånd.

Vår projektidé bidrar till att förbättra Östersjöns tillstånd genom att minska övergödningen, vilket är det allvarligaste hotet mot havet. Genom att minska fosforhalterna minskar vi risken för algblomning, dålig vattentransparens och döda havsbottenområden. Detta gynnar både den biologiska mångfalden och fiskbeståndet.

Genom att fokusera på praktiska och mätbara projekt, och utvärdera dem baserat på kostnadseffektivitet, skalbarhet och strategisk passform, strävar vi efter att få en maximal avkastning för Östersjön. Vi söker ständigt efter nya idéer och åtgärder som kan bidra till att förbättra Östersjöns tillstånd

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Vår samarbetspartner Ålandsbanken är lika passionerad för Östersjön som vi och vi är verkligen tacksamma för det generösa stöd som Östersjöprojektet ger. Tillsammans kan vi göra skillnad och vi värdesätter Östersjöprojektets kontinuerliga uppmuntran i arbetet med att främja vårt uppdrag, en rent och friskt Östersjön.

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Fantastiskt inspirerande att läsa om alla goda idéer och det viktiga arbete som sker bland alla vinnande organisationer. Vi som organisation bedriver just nu ett projekt i hamnar i Östersjöregionen i syfte att hitta kostnadseffektiva metoder för att minska läckaget av växtnäring i torrbulk vid hanteringen i hamnarna. Av den anledningen tycker vi att det var spännande att läsa mer om P2X Solutions, som också fokuserar på infrastruktur och praxis i Östersjöns hamnar.

Namn: Helene Isander

Titel: Kommunikationsdirektör

Finansiering: 50 000 euroa