Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar forskning om grön vätgas och andra projekt med en rekordstor pott på 550 000 euro.

Energiproduktionen är i ett brytningsskede och utsläppsfri energi är en viktig faktor för att mildra klimatförändringen. Att nyttja den till förmån för sjöfarten i Östersjön skulle innebära en lättnad för Östersjön. I år finansierar Ålandsbankens Östersjöprojekt bland annat ett projekt som undersöker möjligheterna att använda grön vätgas för sjöfart. Sammanlagt får 11 projekt stöd till ett sammanlagt värde på 550 000 euro.

Östersjöprojektet arbetar för ett hälsosammare hav genom att finansiera goda idéer och öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd. Ålandsbanken har hittills stött det viktiga arbetet i både små och stora miljöorganisationer med 3 800 000 euro och stöder även i år många nya innovationer och ledande aktörer i Östersjön.

P2X Solutions, som producerar grön vätgas, får 75 000 euro för objektiv forskning som ska hjälpa branschaktörer att investera i utsläppsfri teknik samt möjliggöra för vätgasproducenter att fokusera på produktion av säkra och utsläppsfria marina bränslen.

“Sjöfarten i Östersjön har en betydande potential för att minska sina utsläpp. Som stöd för sina investeringar behöver rederier och andra operatörer en solid kunskapsbas om koldioxidneutrala drivmedel såsom grön vätgas och förnybara syntetiska elektriska bränslen som framställs av det, exempelvis e-metan, e-ammoniak och e-metanol. Därtill behöver man kunskap om säkerheten hos dessa bränslen. Finansieringen ur Ålandsbankens Östersjöprojekt möjliggör en utredning av vårt SH2ORE -projekt, vars syfte är att uppnå hållbara och positiva klimat- och miljöeffekter i Östersjöregionen”, säger Herkko Plit, verkställande direktör för P2X.

“Östersjön behöver nya innovationer och framför allt lösningar som har potential att göra stor skillnad för miljön. Därför tycker vi att det är viktigt att stödja sådana här intressanta initiativ”, säger Anne-Maria Salonius, direktör Ålandsbanken Finland och ordförande för Östersjöprojektet.

Flexens projekt med banbrytande fiskodling får 50 000 euro. Projektet undersöker hur man bäst återanvänder näringsämnen och energieffektivitet, samt visar att det är möjligt för fiskodlare till havs att flytta sin verksamhet upp på land och på så sätt minska näringsbelastningen i havet.

”Det är fantastiskt att vi genom det här projektet kan förbättra Östersjöns tillstånd genom att främja energieffektivitet, näringscykeln och andra koncept för cirkulär ekonomi inom fiskodling”, säger Szilvia Haide, energispecialist på Flexens.

 

Kartapplikation får den största potten

Det största bidraget på 130 000 euro tilldelas i år Avoin Ry för vidareutveckling av en kartapplikation för hållbar markanvändning. Syftet är att göra det enklare för markägare att skydda Östersjön och hitta sätt att bekämpa klimatförändringen.

“Det är en stor ära att få en betydande donation från Ålandsbanken. Vårt projekt kommer att vidareutveckla Avoin Map-kartan, så att primärproducenter kan samla in vatten- och koldata för varje gård, fält och gröda samt planera deras utveckling i förhållande till det regionala genomsnittet. Vi samarbetar med primärproducenter, livsmedelsföretag och europeiska forskningsinstitut. Våra IT-experter ser nu tillsammans med intressenterna fram emot ett meningsfullt arbete – karttjänstens nya funktioner kommer att vara klara i slutet av 2023”, säger Otso Valta, ordförande för Avoin Ry.

Östersjöprojektet finansierade projektstarten 2019.

 

Östersjöns biologiska mångfald är hotad

Bland årets mottagare finns ledande Östersjöaktörer som BSAG, John Nurminens Stiftelse, WWF Finland och Håll Skärgården Ren rf, som gör ett väldigt värdefullt och långsiktigt arbete för att rädda Östersjön. Ett centralt tema är biologisk mångfald, som är ett hett ämne just nu. Mångfalden är också hotad i Östersjöns ömtåliga ekosystem och konkreta åtgärder behövs snarast för att stoppa förlusten av arter.

BSAG:s projekt Ett levande Östersjön har som primärt mål att förbättra skyddet av Östersjöns marinbiologiska mångfald och underlätta inrättandet av privata skyddsområden. Östersjöprojektet finansierade projektets uppstart hösten 2019 och fortsätter som finansiär och strategisk partner för tredje året i rad med 80 000 euro.

“Östersjöns biologiska mångfald är hotad och det är viktigt att vidta åtgärder för att förbättra situationen. Ett fortsatt samarbete med BSAG är ett viktigt sätt att påverka tillståndet för den marina naturen och främja Östersjöns välbefinnande”, säger Anne-Maria Salonius.

 

Resultat för Ålandsbankens Östersjöprojekt 2021:

· Avoin ry 130 000 €

· P2X Solutions Oy 75 000 €

· Flexens Oy Ab 50 000 €

· Diskpåse till småbåtar 10 000 €

· Snygg Beach, Håll Skärgården Ren rf, 90 000 €, 30 000 €/år

· BSAG 80 000 €

· John Nurminens Stiftelse 80 000 €

· Race For The Baltic 50 000 €

· WWF 25 000 €

· Östersjöfonden 10 000 €

· ReGeneration 10 000 €

 

Tilläggsinformation

Anne-Maria Salonius, direktör Ålandsbanken Finland
Tel. +358 40 733 1106, anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Östersjöprojektet arbetar för ett hälsosammare hav genom att finansiera goda idéer och öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd. Med Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer att utveckla goda idéer som främjar miljön.