Åland Index

Åland Index beräknar klimatpåverkan från korttransaktionerna genom att använda det genomsnittliga koldioxidavtrycket för varje bransch. Det känner alltså av om ditt köp görs på en bensinstation eller i en blomsterbutik, men kan inte härleda transaktionen till den specifika produkten – dels på grund av att det idag saknas koldioxidavtryck på produktnivå och dels på grund av integritetsskäl.

lndexet är skapat genom företagsdata från Refinitiv Sustainalytics. lndexet redovisar ditt koldioxidavtryck i både kilo och i kronor. Priset på koldioxid i indexet kommer från EPA (U.S. Environmental Protection Agency) och motsvarar den kostnad som samhället bär för utsläppen, i form av ohälsa, förstörd infrastruktur etc (de s.k. externa effekterna har alltså prisats in). Priset är satt till 106 EUR/ton koldioxid.

  1. Kortet kopplas till Åland Index
  2. Korttransaktionens data skickas till kreditkortsföretaget
  3. Transaktionen verifieras och skickas till banken
  4. Betalningsdatabasen använder indexet för att göra en uppskattning av koldioxidavtrycket
  5. En uppskattning av ditt individuella koldioxidavtryck presenteras via Ålandsbankens Internetkontor eller Mobilbank
  6. Baserat på det uppskattade koldioxidavtrycket får du möjlighet att stöda miljöprojekt lokalt, globalt eller genom att ändra ditt konsumtionsmönster.
Ansvarsfriskrivning
Uträkningen bakom Åland Index har producerats och sammanställts av Ålandsbanken Abp (Ålandsbanken) och validerats av KPMG Oy Ab (KPMG). Uträkningen baseras på den underliggande informationen som tillhandahålls av Refinitiv och Sustainalytics B.V. (underleverantörerna). Ålandsbanken är ensam ägare av varumärket Åland Index samt de immateriella rättigheterna till Åland Index medan de immateriella rättigheterna till den underliggande informationen till fullo ägs av underleverantörerna.
Varken Åland Index eller den underliggande informationen får kopieras, återskapas, förvanskas, användas, spridas, modifieras eller publiceras utan skriftligt godkännande på förhand av Ålandsbanken, KPMG och underleverantörerna. Varken Åland Index eller den underliggande informationen ska ses som en uppmaning att investera i eller avstå från att investera i ett visst företag eller en viss bransch.
Åland Index och den underliggande informationen levereras i befintligt skick och varken Ålandsbanken, KPMG eller underleverantörerna ansvarar för att den är fri från fel. Anspråk baserade på eventuell skada som grundar sig på Åland Index eller den underliggande informationen kan inte ställas mot varken Ålandsbanken, KPMG eller underleverantörerna.